Yeraltı Metro İstasyonlarında Algısal Faktörlerin İrdelenmesi: Taksim Metro İstasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tunç, Huriye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeraltı metro istasyonları yerin oldukça altında, kapalı ve mekanik yerler olabildiklerinden dolayı insanlarda korku, gerilim ve saldırganlık gibi olumsuz bazı duygular uyandırabilmektedir. Bu açıdan, yolcuları doğrudan etkileyen algısal faktörler olarak renk, ışık, biçim, malzeme, doku, enstelasyon, duvar resmi, müzik, graffiti ve afiş sanatı gibi ögelerin ele alınarak, yeraltı metro istasyonlarının daha yaşanabilir, rahat, bilgilendirici ve zevkli gibi özelliklere sahip, mimari kalitesi yüksek ve daha olumlu yerler haline dönüşmesi amaçlanmıştır. İlk olarak yeraltı metro istasyonları mimari standartları ve genel planlaması analiz edilerek konu tanıtılmak istenmiştir. Daha sonra, algısal faktörler birer birer ele alınarak, dünyanın tasarım bakımından önde gelen istasyonlarından örnekler verilerek analiz yapılmıştır. Bundan sonra tezin amacı doğrultusunda, çoğunluğu algısal faktörlere dayalı sorulardan oluşan görüşme yapılmıştır. Taksim Metro İstasyonunda gözlem ve 50 yolcuyla yüz yüze görüşmeye dayalı alan çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışmalar yorumlanarak, öneriler getirilmiştir.
In this study, it is told that underground subway stations arouse psychologically negative feelings on people like apprehension, tension, and aggressiveness since they are under the ground, closed and mechanic places. From this aspect, the purpose of this thesis is to make underground subway stations more livable, comfortable, informative, pleasurable and positive places that have higher architectural quality, by handling perceptual factors that affect passengers directly such as color, light, shape, material, fabric, installation, wall painting, music, graffiti and poster art. For this purpose, first underground subway stations are introduced by analyzing general planning and architectural standards. Then, by taking perceptual factors in hand one by one, samples of leading underground subway stations in terms of their designs are analyzed. Hereafter, in accordance with the purpose of the thesis, a field work about the questions rather related to perceptual factors is done. It is made an observation and face-to-face interview composed of questions and answers with 50 passengers in Taksim Subway Station. Finally, all studies are interpreted and suggestions are stated in the conclusion part.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yeraltı Metro İstasyonları, Mimari Tasarım Standartları, Algisal, Underground Subway Stations, Architectural Design Standards, Perceptual
Alıntı