Hücresel Yapay Sinir Ağları Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ensari, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, hücresel yapay sinir ağlarıyla dağıtık veri tabanı sistemleri ve görüntü işleme uygulamaları yapılmıştır. Dağıtık veri tabanı sistemleri ticari alana, görüntü işleme uygulamaları da askeri hedef takip sistemlerine yönelik olarak ele alınmıştır. Yapılan ilk uygulamada, veri tabanı işlemlerinin davranışını belirleyen sekiz farklı özellik göz önünde tutulmuştur. Bu özellikler; ilişkileri saklamak için gerekli olan fiziksel sayfa sayısı, yeniden düzenleme maliyeti, bir şemadan bir kolonun silinmesi maliyeti, bir şemaya yeni bir kolon ekleme maliyeti, kolonlara erişim maliyeti, bir kaydın yeniden oluşturulması maliyeti, bir ilişkiye yeni bir kayıt ekleme maliyeti ve bir kaydın değiştirilmesi maliyetidir. Hücresel yapay sinir ağları ile modelleme sonucunda minimum maliyeti gerektiren optimum bölütleme tekniğine ulaşılmıştır. Askeri alanda hedef takip sistemleri ve kestirim teorisine dayalı olarak kullanılabilecek hücresel yapay sinir ağlarıyla gürültü filtreleme ve kenar belirleme görüntü işleme uygulamaları yapılmıştır. Sonuçlar, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında uygulanan yöntemlerle gerçekleştirilen görüntü tanıma işleminin, mühendislik açısından yeterli başarımı sağladığı gözlenmiştir.
In this thesis, cellular neural networks have been applied to distributed database management systems and image processing applications. Distributed database management systems can be used for commercial area and image processing applications can be used for military target following systems. For the first application there are eight different features for database system modelling behaivors. Following properties are used for this purpose : Number of physical pages, cost of reorganization, cost of deleting column from a scheme, cost of adding column from a scheme, cost of accessing columns, cost of reselecting a record, cost of adding a new record to a relationship, cost of modifying a record. Fragmentation techniques are ordered for each property. These orders help us to decision making about which partitioning technique is the best for distributed database management systems. Secondly, cellular neural networks have been applied to image processing area as a noise filtering and edge detection processes, which can be used for several military applications. These military applications can be target following systems or forecasting theory. The study is enough satisfactory that compared with related literature subjects for engineering performance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Hücresel Yapay Sinir Ağları, Dağıtık veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Hedef Takip Sistemleri, Görüntü İşleme, Cellular Neural Networks, Distributed Database Management Systems, Target Following System, Image Processing
Alıntı