Kamalı Bağlantıların Sonlu Eleman Yöntemiyle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Kanber, B.
Yavuz, M. M.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, kamalı baglantıları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerilme analizleri yapılmıştır. Analizde, sonlu eleman çözümleri için ANSYS paket programı kullanılmıştır. Bu amaçla, ANSYS programmda mil, disk ve kama modelleri oluşturulmuş ve mil ile disk kama baglantısıyla birbirine baglanmıştır. Modollemede, mil üzerinde dört simetrik noktadan kuvvet çiftleri uygulanarak tork oluşturulmuş ve disk kenarlarmdan sabitlenmiştir. Kullanllan parça malzemeleri, lineer elastik izotropik oldugu kabul ve çelikten yapıldlül varsayılmıştır (E=200 Gpa, Uygulanan tork etkisinde, parçalar üzerinde, farkll yogunluklarda gerilme daglımları gözlemlenmiştir. Yapllan analizlerde, parçalar arası sürtünme katsayısının kama kenar profilinde gerilme dağılımı üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca kama kenar profilinin yine bu bölgedeki gerilme dağılımı üzerine etkileri arastırılmıştır. Yapılan tüm çözümlemeler, Fessler ve arkadaşlarının [4] yaptıkları fotoelastik deney sonuçlaryla kıyaslanmıştır.
In this study, stress analysis of keyed connections is investigated by using finite element method. In the analysis, ANSYS package software is used for the finite element solutions. For this aim, shaft, hub and key are modelled in ANSYS software and hub and shaft are connected together with a key. In the finite element model, force couples are applied to obtain torque from four symmetric points on the shaft and the hub is fixed from circumferential sides. All part materials are accepted linear elastic isotropic and assumed they are made from steel (E=200 Gpa, Under the action of applied torque, different stress distributions are observed in the contact surfaces. In the analysis, the effect of friction coefficients between parts on the effect of stress distributions is investigated. The eftëct of key edge profile on the stress distributions on this area is also investigated. All obtained results are compared with Fessler and Appavoo [4] photoelatic experimental results.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı