Bilgisayar Ortamında Mimari Temsilin Evrimsel Süreci

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cap, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mimarlık disiplini çerçevesinde, mimarlık teknolojisi üzerine geliştirilen yaklaşımlar ve bu yaklaşımların mimari tasarım sürecine olan etkileri irdelenmiştir. Mimari temsil, bu anlamda kurgusal bütünlüklerin kendi içlerinde ve birbirleriyle olan etkileşimlerini incelemekte, bu etkileşimlerin tasarım sürecinde yapının, soyut ve fiziksel özelliklerinin toplum tarafından anlaşılmasını sağlaması açısından önem kazanır. Çağlar boyunca, mimarlık disiplinine ait teknolojik yaklaşımlar, yapının inşa sürecine ve uygulamaya dönük yaklaşımlarının geliştirilmesi olarak algılanmıştır. Fakat mimarinin kendi içerisinde düşüncenin temsiline dair bir yaklaşımı vardır ve bu yaklaşımlar geliştikçe, bütünsel olarak mimari tasarım sürecini etkiler ve gelişmesini sağlar. Bu yüzden tasarım süreci içerisinde geliştirilen temsil sistemleri önem kazanmaya başlar ve süreç içerisinde verilen ürünlerin hassasiyeti ve kurgusal etkinliği sorgulanır. Tasarımın kendi içinde etkinliğini arttıran en önemli yaklaşımlardan birisi, ortaya konan yaklaşımların sorgulanması ve eleştirilmesidir. Eleştiri ise, yaklaşımların hassas, etkin ve anlaşılabilir bir şekilde temsil edilmesiyle mümkün olmaktadır.
In this study, within the limit of architectural profession, the approaches for the architectural technology and the effects of these approaches to the design process has been examined. In this context, architectural representation examines the speculative unifications within themselvesand that gives the importance to the society for the understanding the approaches based on building design. Within centuries, the approaches for the architectural technology has been based on the application and representation of the building in the physical environment. But there is one unified approach for the architectural representation and the development in these aprroaches effect the design process. That s why the representative system in the design process gains importance and effects the sensivity ans speculative activity of the design process. One of the main approaches in the process is the critisitation and examination of the process itself. Critisation makes the approaches more sensitive, effective and understandable way of architectural representation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Mimari Temsil, Teknoloji, Bilgisayar Ortamı, Temsil Süreci, Architectural Representation, technology, Computer Environment, Representation Process
Alıntı