Bir Mimari Keşif Alanı: Ndsm

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-02
Yazarlar
Sergin, Ayşe Çağın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Tezin yazarı tasarımı bir bilmece sorusu, mimarlığı ise bu sorulara çoklu yanıtlar arama hali olarak ele almaktadır. O halde, mimarlık içinde barındırdığı verilerle nasıl okunur? Mimarlık içinde bulunduğu koşullar dahilinde bu probleme nasıl bir çözüm üretebilir? sorularına çeşitli ve çoklu yanıtlar aramak için geçen süreç ise tezin amacını oluşturmuştur. Adının keşif koyulduğu bu süreçte, Hollanda'da bir bölge olan NDSM'in araştırılması bir araç olarak seçilmiştir. Başarılı olduğu düşünülen NDSM dönüşümü bir keşif alanı olarak belirlenmiş ve bu başarıya zemin hazırlayan sebepler tez yazım süreci boyunca keşfedilmeye çalışılmıştır. NDSM'in bir araya gelmesini ve bugün hala ayakta durmasını sağlayan işbirlikçi yaklaşım ve örgütlenme kültürü, bölge sakinlerinin kısa sürede yaratıcı, sürdürülebilir, kendi kendini yapılandırmış bir şehir modeli oluşturmalarını sağlamıştır. 2. ve 3. bölümlerin sonunda yapılan bu değerlendirmelerde elde edilen kavramların keşfi çeşitli teorilere değinelerek araştırılmıştır. "Öğretiler" adı altında yapılan bu değerlendirmeler, geri dönüşüm ve çürüme, işbirlikçi ve disiplinler ötesi çalışma, kendi kendine organizasyon teorileri çerçevesinde anlatılmıştır. 4. Bölümde, NDSM'in öğretileri ışığında tekrar okumalar yapmak üzere parçadan bütüne ve tekrar parçaya giden bir yol izlenmiştir. Bu yolda, NDSM'e paralel özellikler taşıdığı düşünülen üç ayrı otojenik mimarlık örneği (Danimarka'dan Christiana kasabası, Venezuela'dan Torre David düşey kenti ve Şili'den Quinta Monroy mahallesi) seçilerek yeni bir değerlendirme yapılmıştır. Tüm bu değerlendirmeleriyle tez; bir kente ve bir mimarlığa içinde barındırdığı tüm öğelerle geçmiş-bugün ve gelecekle birlikte bakabilme yetisi kazanmayı ve eldeki verilerle başka sorunsalları anlamayı hedefleyen bir keşif serüveni olmuştur.
If design is a question, how can architecture find answers to this question? How can we read the inherent data? How can we come up with a solution that responds to the the circumstances? Considering the design of architecture as a series of problematic questions, the objective of this thesis is to find multiples solutions in a wide spectrum. For this process, called 'exploration', the investigation of the NDSM area has been chosen as a tool. The evaluation of the NDSM area is also presented as a thesis design process. The transformation of the NDSM wharf, which is considered to be successful, is defined as an area of exploration, and the reasons that paved the way for this success have been investigated through a process of exploration. This course of discovery explored how the NDSM was transformed with various interventions and add-ons. Following analysis at the end of the second and third chapters, several concepts are explored in relation to various theories.These analyses made under the names of "Learning from NDSM" are examined with the ideas of sustainability and decay, collaboration and inter-disciplinary work, and self-organization. In the 4th chapter, in the light of Learning from NDSM and with the aim to extend the literature research, a path is followed that goes from parts to the whole and then back to the parts again. On this path three autogenic architectural examples (the town of Christiana in Denmark, the vertical city of Torre David in Venezuela, the neighbourhood of Quinta Monroy in Chile) are chosen to make a new analysis because they are considered to have characteristics that are similar to NDSM. Along with these analyses, this thesis is an adventure of exploration that intends to learn how to observe a city and architecture, within the context of all the aspects that it contains, within its past-present-future continuum, and to understand other problems with the data at hand.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
mimarlık okuması, ndsm, amsterdam, işbirlikçi üretim, kendiliğinden organizasyon, sürdürebilirlik, dönüşüm, architectural reading, ndsm, amsterdam, collaboration, self organisation,  sustainability, transformation
Alıntı