Amsterdamın Doğu Liman Bölgesinde Melez Konut Oluşumları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Seyrek, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Hollandada konut tasarımına ilişkin son gelişmeler ile ilgilidir. Hollandalı mimar ve plancıların konut tipolojisi konusundaki yaratıcılığına önem verilmiştir. Çalışmanın amacı, hızla değişen topumun taleplerine karşılık verecek konutları yaratmada sistematik tipolojik araştırmanın oynadığı önemli rolü göstermektir. Hollandadaki konut stoğunun tipolojik çeşitliliği ve bunun yeni tipolojlerin yaratılması için sunduğu olanaklar araştırılmaya değer bulunmuştur. Giriş bölümünde, konut ve tasarımının mimarlıktaki yerinden bahsedilmekte, Hollandada yeterince ilginç konut tasarımları yaratmak için Modern mimarlık mirasından ilham almanın sıkça rastlanan bir yöntem olduğuna işaret edilmektedir. Konut tasarımında tipolojilerin ne değer taşıdığının araştırılması için ikinci bölümde tip ve tipoloji kavramlarının geniş bir tanımı yapılmaktadır. Mimarlıkta bahsi ilk geçtiğinden beri tip ve tipolojinin ne tür anlamlar edindikleri, ne şekillerde kullanıldıkları irdelenmektedir. Üçüncü bölüm, tipolojilerin bugün tasarım süreci içinde iletişimin sağlanması için sahip oldukları önemden bahsetmektedir. Bunu takiben bir grup bildik Hollanda konut tipolojileri tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde, melezlik konusu etraflıca incelenerek, bildik tipolojilerin istenen yeni bir kaliteye ulaşmak üzere melezlenmesinin gündemde olan bir yöntem olduğuna dikkat çekilmektedir. Amsterdamın Doğu Liman Bölgesindeki yeni konut oluşumu, melez konut tipolojilerine örnek olarak seçilmiştir.
This study is concerned with recent developments in the area of housing design in the Netherlands. The emphasis is given to the typological inventiveness of the Dutch architects and planners. The aim of the study is to show the important role systematic typological research plays while designing homes that would answer the contemporary demands of the rapidly changing society. Typological variety of the existing housing stock in the Netherlands and the possibilities they offer for further typological innovation is found worth investigating. Introduction talks about the place housing design has in architecture and suggests that drawing inspiration from the Modern inheritance has become a regular method in the Netherlands for creating interesting housing designs. In the second chapter, a wide definition of type and typology is made in order to reveal the meaning typologies have in housing design. The different meanings and uses of typologies in architecture from the first time they entered the course is discussed. The third chapter is concerned with the way typologies play a part in housing design today so as to create and strengthen communication during design processes. Following this, a group of well-known Dutch housing typologies are introduced. In the fourth chapter, the concept of hybridity is thoroughly investigated as one of the most fruitful ways to process the known typologies so as to reach a desired new quality. One of the most recent and famous housing developments in the Netherlands, Eastern Docklands of Amsterdam, is chosen as an example to the concept of hybrid housing.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Tipoloji, Melez, Hollanda, Typology, Hybrid, Netherlands
Alıntı