Cep Telefonu Tasarımına Etki Eden Pazarlama Faktörleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dönmez, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan literatür taramasında cep telefonu üretimi ve satışı yapan işletmeler için, kullanıcılar ve tüketiciler tarafından algılanan firma imajı ve marka imajının tasarımı etkileyen pazarlama faktörleri olduğu görülmüştür. Bu nedenle firma ve marka imajının oluşturulmasında büyük etkileri olan pazarlama karmasının ürün, fiyat ve tutundurma (promosyon) bileşenleri incelenmiştir. İnsan faktörünün önemine ve kullanabilirlik kavramının ürün başarısına ve kurumsal kimlik oluşturmadaki etkisine vurgu yapılmıştır. Cep telefonu tasarımına pazarlama faktörlerinin etkisinin incelenmesi ile ürün tasarımlarının pazar ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl şekillendirildiği incelenmeye çalışılmıştır. Kullanıcıları tatmin etmeye ve pazarın gereklerini analiz etmeye yönelik çalışmalar yürütmenin tasarım ve pazarlama işlevlerinin beraber ilgilenmesi gereken bir konu olduğu ve bu iki işlev arasındaki etkileşimi gerektirdiği açıklanmıştır. Literatürde pazarlama ve tasarım arakesitini inceleyen çalışmaların görüşlerine yer verilerek konuyla ilgili var olan bilgiler eleştirilmiş, kullanıcıların cep telefonları ile ilgili ihtiyaçları, istekleri ve kullanımları, kullanıcı isteklerine uygun tasarımların cep telefonu sektöründe pazarlama ve tasarımın etkileşimiyle nasıl oluşturabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca hizmet etmesi için seçilen üniversite öğrencisi gençlik örneklemi üzerinde uygulanan anket çalışması ile cep telefonu kullanım eylemleri ve tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular literatürle karşılaştırılmış ve erişilen sonuçlar neticesinde cep telefonu tasarımına etki eden pazarlama faktörleriyle ilgili kriterler tartışılmıştır.
In the consequence of the literature searching for the mobile phone manufacturers and sellers, it has been revealed that appreciable images of corporations and of brands, which are valued by both consumers and users are the major marketing factors that affect these designs. Hence, the product, price, and promotion components of marketing mix which have a big impact on the establishment of corporate and brand image has been investigated. The importance of the human factor and the impact of usability into the constitution of corporate and brand image have also been stressed. How product designs are integrated in such a way to answer to the market needs is analyzed by investigating the effects of marketing factors on the design of mobile phones. It has been explained that studies held for the satisfaction of users and for the analysis of market needs is a subject that both the marketing and the design departments should be interested in, and that an interaction between these two functions is crucial. The literature concerning marketing and design interface have been cited, the existing sights have been criticized, and the needs of the mobile phone users, their desires and usages, and how it can be possible to manufacture mobile phones answering to user needs by the interaction of marketing and design functions in the mobile phone sector have been aimed to be investigated. The aspects of mobile phone usages and preferences are tried to be determined with the help of a questionnaire study in a sample of university students in order to serve for this objective. As a consequence, the conclusions drawn as a result of the findings about the marketing factors that affect the design of mobile phones have been discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Cep telefonu, Endüstriyel tasarım, Pazarlama faktörleri, Mobile phone, Industrial design, Marketing factors
Alıntı