Planda Düzensiz Bir Yapının Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Korkmaz, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, mevcut betonarme çok katlı bir yapının, deprem etkisi altındaki davranışı belirlenip, güçlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde konuya giriş yapılarak, ikinci bölümde depremler sismolojik açıdan ele alınmış, depremlerin oluşumu hakkındaki bazı teorilere kısaca değinilerek, depremlerin özellikleri, deprem dalgaları ve Türkiye’nin depremselliği hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise yapıların kuvvet-şekil değiştirme özellikleri ve tersinir yükler altındaki davranışları açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonraki bölümlerde yapıların deprem etkisi altında çözümleme yöntemleri hakkında bilgi verilerek, bu bilgiler ışığında örnek bir yapı ele alınmış ve çeşitli yöntemlerle değerlendirilmiştir.
In this study as a master thesis , attitude of a multiple story reinforced concrete buildings under earthquake effect will be determined and if needed the building will strenghten. In the first part of this study which is consist of seven parts, contains intruduction, in second part earthquakes discussed sysmologically , some theroies about constitution of earthquakes are breifly mentioned, and some information about earthquake waves and earthquake possibilities of Turkey given. In third part the stress-strain properties and the attitudes under cyclic loading of buildings are tried to explain. In further parts information about analyisis methods of buildings under earthquake effect is given, and by the way a sample building discussed and examined in several methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Statik itme analizi, Zaman tanım alanında hesap, Sap2000, Xtract, Pushover, Time history, Sap2000, Xtract
Alıntı