Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepniler Ve Çepni Müziği

thumbnail.default.alt
Tarih
2006
Yazarlar
Akat, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Çepniler ve Çepni Müziği? adlı çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde tarih araştırmamıza yer verilmiştir. Buna göre sırasıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde insan varlığının tespit edildiği ilk günden Çepniler'in bölgede gözüktüğü döneme kadar olan kısım ilk bölümde incelenmiştir. Bölgede yaşayan yerli halklardan, Pont Satraplığının ve bağlı olarak Pontus'un gerçekte ne anlama geldiği konusundan, kolonileşme çağındaki, Büyük İskender dönemindeki, Romalılar dönemindeki Trabzon şehrinden, Türklerin Anadolu'yla ve Doğu Karadeniz Bölgesi'yle kurdukları münasebetlerden, Çepniler bölgede gözükmeden önce bölgede kurulan Trabzon Rum İmparatorluğu ve çevresinde oluşan Türk topluluklarından ve bu arada Gürcülerin paralı askerleri olarak Trabzon Rum İmparatorluğu'nun kurulmasında ve devamlılığında askeri güç olarak bölgeye yerleşen Kıpçak Türkleri'nden bahsedilmiştir. Kıpçaklara ayrılan bölümde bölgeye kattıkları düşünülen kültürel birikimlerden ve bunların Gagauzlar gibi diğer Türk topluluklarıyla olan bağlantılarından söz edilmiştir. Ayrıca Kıpçakların Karadenizin kuzey bozkırlarından doğuya ve batıya doğru yaptığı göç hareketinin Balkanlar ve Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bir akrabalık bağı kurduğu düşünülen özelliklerine yer verilmiştir. Çalışmamızın sonraki bölümlerini Çepniler oluşturmaktadır. Çepnilerin kimlik analizi, Anadoludaki faaliyetleri, çevreyle etkileşimleri ve dinsel yapıları üzerinde durulan konulardır. Ardından Çepni müziği ile ilgili araştırmalarımızın meyvası olan bölüm gelmektedir. Çepnilerdeki yaylacılık geleneğinin müzikle olan bağlantısını kurduğumuz, kıyı ile yüksek kesimdeki Çepnileri böldüğümüz, kemençenin Çepnilerdeki önemine yer verdiğimiz bu bölümde önce bugüne kadar derlenmiş Çepni bölgesi müzikleri ardından da tarafımızca notaya alınmış yörede ezgiye verilen adıyla gaydeler ele alınarak analiz edilmiştir. Bu bölümün son kısmında da Çepnilerin müzik icrasında kullandığı çalgılar ve Çepnilerin en tanınmış kemençe sanatçıları hakkında bilgilere yer verilerek sonuç bölümüne varılmıştır.
Our work called ?Chepnies in The Black Sea Region and Chepnie Music? consists of four main parts. In the first part of the work study of the history takes place. According to this study, the period from human being's appearance in the Black Sea Region to the appearance of the Chepnies in this region is studied in the first part. The topics mentioned are: local people living in the region; Province of the Pont and what the word 'Pontus' actually means; the city of Trabzon in the time of becoming a colony, in the time of Alexander the Great and in the Roman time; the relationships Turkish people established with Anatolia and the Black Sea Region; Trabzon Roman Empire which was established in the region before the Chepnies were seen here and the Turkish communities formed in the vicinity; the Kipchak Turks who settled in the region as a military power and who were used as ladrones of Georgia to establish the Trabzon Roman Empire and its continuity. Another topic discussed is the cultural accumulation thought to be brought in the region by the Kipchaks settling in the region reserved for them and their relationships with Turkish communities such as the Gagavuz . The Kipchaks' immigration from the Black Sea steppes to the east and west and the features of this immigration which is thought to be establishing a kinship between the Balkan States and the Black Sea Region also take place in this study . Chepnies constitute the other parts of our work. The other subjects mentioned are the identity analysis of Chepnies and their activities in Anatolia, their interaction with the vicinities and the structure of their religion. After this part the fruit of our studies about Chepnie Music takes place. In this part where we established a relationship between the transhumence activity of Chepnies and their music, where we divided the Chepnies into ones on the coast and the ones in the higher places, and where we discussed the importance of kemençe in Chepnies, first Chepnie region music collected until today and then gaydes - the name given to melodies in the region - which were written in notes by us are discussed and analysed. In the last part the musical instruments used by Chepnies to perform a piece of music and information about the foremost Chepnie kemençe players take place
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
Anahtar kelimeler
Türk halk müziği, Karadeniz Bölgesi, Halk şarkıları, Turkish folk music, Black Sea Region, Folk songs
Alıntı