İstanbul Haramidere Küçükçekmece Arasının Yerleşime Uygunluğunun Araştırılmasında Mühendislik Jeolojisi Yaklaşımlarının İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-10-16
Yazarlar
Okutgen, Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnceleme alanının yerleşime uygunluk araştırmasında, coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilen iki farklı çok kriterli karar verme analiz metodu kullanılmış ve en doğru arazi kullanım yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada analitik hiyerarşi süreci yöntemi ve karşılıklı etkileşim yöntemi kullanılmıştır. Karşılıklı Etkileşim yöntemi sonucunda inceleme alanı; Yerleşime Uygun Alanlar, Önlemli Alanlar, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Analitik Hiyerarşi Süreci yönteminde ise Çok Katlı Binalar, Orta Katlı Binalar, Az Katlı Binalar, Sanayi Alanları ve Açık-Yeşil Alanlar olmak üzere beş sınıfa ayrılmıştır. Her iki yöntem sonucunda oluşturulan haritalarda yerleşime uygun olmayan alanların biribirleri ile tutarlı oldukları gözlenmiştir. Son aşamada ise oluşturulan haritaların mevcut arazi ile ne kadar örtüştüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; arazinin mevcut kullanım haritası oluşturulmuştur. Bu haritada inceleme alanı; Çok Katlı Binalar, Orta Katlı ve Az Katlı Binalar, Sanayi Alanları ve Açık-Yeşil Alanlar olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Mevcut arazi kullanım haritasına baktığımızda; yöntemlerde kullanılan kriterlerin tutarlı olduğu ve bu yöntemlerin doğru kullanılarak mevcut arazi ile hemen hemen örtüştüğü sonucuna varılmıştır.
This study substantiates the excellence of the usage of multi-criteria decision analaysis techniques with GIS for the preparation of the geotechnical microzonation map considering the suitability of the residential areas. In this study; the slope, ambient type, formations which carries the groundwater, earthquake, mass movements, flood susceptibility, liquefaction potential and land categories were prepared for the chosen area. The assignment of the weight and rank values and the analysis were performed by application of the KE and the AHP methods. In KE methods result, the study area was categorized into three different zones regarding the foundation suitability of residential areas as; Areas Suitable for Settlement, Provisional Settlement Areas and Unsuitable Areas. In AHP methods result, the study area was categorized into five different zones as: High-rise Building, Multi-storey building, Low-rise building, Industrial areas and Green land. The maps prepared using the KE and the AHP methods were found to be consistent with each other at some areas. In the final stage; when we look at the existing land use map we can conclude that the criteria used in the methods are consistent and that these methods were used correctly and it almost overlaps with the existing land.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Yerleşime uygunluk, Coğrafi bilgi sistemleri, Mühendislik jeolojisi, Settlement Suitability, Geographic Information Systems, Engineering Geology
Alıntı