Ankrajlar ve ankrajların hidrolik yapılarda uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Çelik, Recep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Özellikle son yüzyılda artan sanayileşme ve kentleşme olgusu, beraberinde kentsel alanların daha verimli kullanılmasını, dolayısıyla yeraltımn kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla açılan kazıların yanal yüzlerinin desteklenmesi ve yer altı yapılarının stabilite sorunları için ankrajlar bir çözüm olmuştur. Sanayileşme ve kentleşme olgusu ile artan enerji ihtiyacı ve hızlı artan nüfusun gıda ihtiyacını temin için tarımsal alanların sulanması gereği yaygınlaşan baraj yapımları ankraj teknolojisinin etkin kullanılması ve gelişmesi ile eş zamanlı olmuştur. Barajların şev stabilite sorunlarında ve dinamik su kuvvetlerine maruz kalan kısımlarının daha sağlam birimlere bağlanması düşüncesiyle ankrajlar kullanılmışlardır. Bu çalışmada kaya ankrajları araştırılmış, bu ankrajlann kullanım alanları, kaya ankrajlan için yapılan etütler, kaya ankrajlarmın üretim teknikleri ( yöntemleri), kaya ankrajlarının taşıma güçleri ve ankraj üretim sistemlerinden bazıları anlatılmıştır. Yine bu çalışmada ankrajlann barajlardaki ankrajlann barajlardaki uygulamaları anlatılmıştır. Bu amaçla iki baraj seçilmiş, bunlardan ilki Fırat üzerine kurulu 'Atatürk barajı', diğeri ise Peri suyu üzerine kurulu 'özlüce barajıdır. Bu barajların karakteristikleri, oturduklan jeolojik birimler, düşü havuzlanndaki ankraj yapım aşama ve teknikleri ve kullanılan ankraj sistemleri anlatılmıştır. Bu uygulamadaki ankraj-kaya ve ankraj-su etkileşimi araştırılmış ve karşılaşılan bazı problemlere dikkat çekilmiştir. Bu amaçla ankrajlann taşıma güçleri parametreleri (tasarım ve uygulama) parametreleri literatüre başvurularak irdelenmiştir. Aynca hidrolik yapılarda, sürekli olarak su etkisine maruz ankrajlann korozyona karşı koruma sistemleri anlatılmıştır.
Especially in recent century with increasing industrialization and urbanization bring more efficient use of urban areas therefore make underground work necessary. So rock anchors have been used for many years to ensure the safety of large underground excavations and stability of natural and artificial rock slopes. Rock anchors has been an important solution to the stabilization of slopes and reinforcing slabs of stilling basin bottom against high dynamic water forces. Development in material technology and drilling equipment anchor applications become easier and wider. In this study research was made on rock anchors,their usage area,site investigations,production method of rock anchors.bearing capasitiesand some example of anchor system explamed.Again in this study the application of anchors in dams was explained.For this purpose two example was chosenJirst one is is 'Atatürk Dam' on Fırat river,other is 'Özlüce dam' on Peri stream.Dam characteristics, soil formations which dam is settle on, method and stage of anchor production in spillway, anchor system used was explained. Anchor-rock and anchor-water interaction was investigated and attention was paid on some problems that faced during production. For this purpose the bearing capacity parameters (design and actual) according to literature was examined. The corrosion problem which is usual in hydrualic structure and protection system was explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Ankrajlar, Hidrolik yapılar, Anchorages, Hydraulic structures
Alıntı