Tarlabaşı’nda Yaşayan Çocukların Çevresel Algı Süreçlerinin Bilişsel Haritalar Yöntemiyle İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Çiğdem N
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarlabaşında yaşayan ilkokul çocuklarının çevre algıları ve çevreleriyle ilgili geliştirdikleri bilişsel şemaların araştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi tez çalışması kapsamında yapılan alan çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, alan çalışmasının yapılacağı Tarlabaşı’nın rehabilitasyona gerek duyan bir çöküntü bölgesi olduğu düşünülerek , çöküntü bölgeleri ve sürdürülebilir gelişme kavramları tanımlanmıştır. Bu bölgede uygulanabilecek kentsel dönüşüm şekilleri ortaya konmuştur. Çocukların sosyal gelişimi, mekansal algılarının gelişimi, çevresel algı ve çevresel bilişim kavramları alan çalışmasının strüktürünün kurulmasında yol gösteren tanımlar olmuştur. Bu tanımlamalarla birlikte çocuğun kullandığı mekanlar ve yaşadığı mahallenin taşıması gereken özellikler tartışılmıştır.
The search for the perception of the primary school children in Tarlabaşı and the cognitive schematas that they develop from the environments in which they live are the main issues of the case study . As Tarlabaşı happened to be one of the slums in the city center, the term- slum and the concept of sustainability are identified. The urban transformation types that can be realised in such environments are also identified throughout the study. The socialization of children ,their development of spatial cognition ,the terms environmental perception and environmental cognition are the significant issues in structuring the study. With the definition of these terms, the spaces of children and the qualities of the environments suitable for the healty development of them, are discussed in this research study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilirlik, Şehir, Çocuk, Çevresel algı, Çevresel bilişim, Bilişsel şema, Sustainability, City, Children, Environmental perception, Environmental cognition, Cognitive schemata
Alıntı