Doğrusal Programlama Modeli Ve Bir Çözgülü Örme İşletmesinde Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Doğanay, Boğaçhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, yöneylem araştırmaları içinde yer alan modelleme tekniklerinden doğrusal programlama modeli ve bu modelle problemleri çözmede sıkça kullanılan simpleks yöntem üzerinde durulmuş, modelin kuruluşu, değişkenlerin ve kısıt denklemlerinin tesbiti, simpleks tabloların hazırlanışı ve bulunan optimum çözümlerin ekonomik yorumunun nasıl yapılacağı konusunda teorik bilgiler verilerek, seçilmiş olan bir çözgülü örme işletmesinde uygulaması yapılmıştır. Problemde amaç,kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, maksimum verimlilik, optimum işgücü, maksimum karı veren ürün, doğru zamanda doğru hammadde siparişini veren ürün ve üretim planlaması, vb. gibi bilgilere ulaşmaktır. Optimum çözüme birden çok sayıda iterasyonla ulaşmak mümkündür. İşletmede yapılan uygulama çalışmaları, doğrusal programlama modeli ve simpleks yöntemin, tekstil işletmelerinde de başarıyla uygulanabileceğini, üretim ve planlama aşamasında Tekstil Mühendislerine oldukça yardımcı olabilecek sonuçlar verdiğini göstermektedir.
This study is mainly focused on lineer programming model and the simplex method which is frequently used in solving of the problems, setting of the model, its variables, determination of the limit equation, preparation of simplex tables and the economical interpretation of the optimum solutions will be done by theoretical information and by all this information the study was practiced in a chosen warp knitting factory. The aim of these faced problems are to get the information like profit maximization, cost maximization, maximum efficiency, optimum labour, product with maximum profit, the product that orders right raw material at the right time and production planning. It is possible to reach the optimum result with more than one iterasion. The practiced study in the factories put forward that the lineer programming model and simplex method can be used effectively in a textile factory and in production and planning steps give results which can be very helpful to Textile Engineers
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Doğrusal programlama, Simpleks yöntem, Lineer Programming, Simplex method
Alıntı