Radyasyon Çalışanlarının Maruz Kalabilecekleri Parmak Ve El Işınlamasına İlişkin Üç Farklı Gama Radyoizotop İçin Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2003-05-25
Yazarlar
Ağma, Nihal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu Yüksek Lisans Tezinde, radyasyon çalışanları için önem arz eden bir konu olan parmak ve el ışınlamasına yönelik deneysel çalışma yapılması hedeflenmiştir. Parmak dozu veya el dozuna ilişkin önemli bir faktör, çalışılan radyasyonun ve radyoizotopun cinsidir. Gama ışınlarıyla çalışılması, gıriciliğin yüksek olması nedeniyle tercih edilmiştir. Gama radyoizotop kaynağı olarak, doğal ve yapay farklı radyoizotoplar mevcuttur. Ancak, bunlardan üçü, farklı amaçlı da olsa nükleer uygulamalarda çoğu kez tercih edilmektedir. Bunlar, Co-60, Cs-137 ve Ir-192 gama radyoizotop kaynaklandır. Bu çalışmada da söz konusu bu üç gama radyoizotop kaynağı ile çalışılmıştır. Deneysel çalışmaların yapılabilmesi için, insanla çalışılması nükleer güvenlik şartlan bakımından uygun olmaması nedeniyle fantom ile çalışılması benimsenmiştir. Uygun bir simülasyonun sağlanabilmesi için ise, el kemiklerine uygun boyutlarda kemikler içeren ve parafinden imal edilen özel bir fantom hazırlanmıştır. Böylelikle, olabildiğince realistik olarak deneylerin yapılması amaçlanmıştır. Radyasyonla çalışanların el ve parmak ışınlamasına maruz kalabilmeleri farklı pozisyonlarda olabileceği düşünülerek, deneyler üç farklı geometride yapılmıştır. Deney sonuçlan; bağıl sayım sonuçlarından ayn olarak, dokuda bağıl zayıflatma bağlanımda da, yine bar grafik olarak verilmiştir. Aynca çalışılan farklı radyoizotoplar için mukayeseli bağıl sayım ve bağıl zayıflatma grafikleri, oluşturulan üç farklı pozisyon için bar grafik olarak verilmektedir. Böylelikle de, radyasyon çalışanlan için laboratuarda ve uygulamada önem arz eden bir konuda maruz kalmabilecek el ve parmak ışınlaması konusunda realistik sonuçlara ulaşılabilmiştir
This thesis is aimed at the experimental study of Finger and Hand Exposure dosage which is an extremely important tissue for Radiation Workers.An important aspect for finger or hand exposure is the type of radiation and radioisotope. Gamma radiation is preferred due to high in a organ penetration. As there are different the gamma source naturally and artificially. But three of them are mostly in the nuclear aplications. These are Cobalt-60, Cesium-137 and Iridium-192 radioisotopes. That are studied with them. For the experimental studies phantoms are used since it is not proper for nuclear safety regulations to study on human beings. For a proper simulation, a special paraffin phantom is prepared with bones matching human hand bones. So, it is aimed at experimentation as realistic as possible. The experiments are conducted in three different geometries considering the fact that radiation workers may be at different relative positions while their hands and finger are being exposed. Results; of the experiments beside relative counts, relative decrease are given as bar charts. For all three geometries the bar graphics are drawn for each of the radioisotope as relative counts and tissue relative decrease. So, realistic results are obtained on the very important subject of hand and finger exposure for radiation workers. 
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2003
Anahtar kelimeler
Radyasyon, Radyoizotop, Radiation, Radioisotope
Alıntı