Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (bep-tr) İle Otel Binalarının Enerji Performansının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-23
Yazarlar
Atmaca, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tüm dünyada, zaman içerisinde tükenen enerji kaynakları ve hızlı nufüs artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı sebebiyle enerji, dolayısı ile enerji verimliliği ve enerji tasarrufu giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkeleri, 2002 yılında enerji tüketiminin büyük çoğunluğunu oluşturan binalar için, enerji kullanımını düşüren ve binalarda enerji performansını zorunlu tutan bir direktif yayınlamıştır. Hızlı nüfus artışı ile birlikte gelişmekte olan ülkemizde enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Gayri Safi Milli Hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada kullanılan bir gösterge olan Enerji Yoğunluğu ise Avrupa Birliğinin iki katından fazladır. Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi, OECD ortalamasının beşte biri civarındadır. Tüm bu göstergelerin ışığında, enerji ihtiyacı hızla artan ancak enerjisini üretimde ve tüketimde verimli kullanamayan ülkemizde, enerji yoğunluğunu düşürmek için Binalarda Enerji Performansı ve Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Yönetmeliklerinin yanı sıra Avrupa birliği uyum süreci gereğince Enerji Verimliliği Kanunu (2007), Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe konmuştur. Ülkemizde üretilen enerjinin yaklaşık üçte biri binalarda tüketilmektedir. Günümüz itibariyle bu enerjinin önemli bir miktarının verimli kullanımını sağlayarak, binalardaki enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan ödün vermeden asgari seviyeye çekebilme potansiyeline sahibiz. Enerji Bakanlığı’ nca bildirilen bu oran bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 enerji tasarruf potansiyelimiz olduğu yönündedir. Bu tez çalışması kapsamında, ülkemiz için geliştirilmiş ulusal hesap modeli, Binalarda Enerji Performansı Hesap Yöntemi (BEP-TR), ile sektörel nihai enerji tüketimi % 1,89 olan oteller için geliştirilen modelin dinamik metodlarla ele alınışı ile farkı ortaya koyulmaktadır. Tezin amacı kapsamında, oteller gibi farklı pek çok ısıl koşullara sahip bina tipolojileri için, bu metodun geliştirilmesi gerekip gerekmediğidir.
In all around the world, because of the exhausting energy sources over time and increasing population energy, hence, energy efficiency and energy conservation gradually gain importance. For this reason, a directive which obligates reducing energy usage and energy performance in buildings for buildings that comprise most of the energy consumption was published by European countries in 2002. In our developing country by increasing population, the energy need also increases at a very fast rate. The Energy Density is a indicator that is used by all around the world, and it represents primary energy amount which is consumed per national income. In addition, the Energy Density is more than twice of European Union. Energy consumption per person is around one fifth of OECD average in our country. In the view of such information, for reducing the energy density, in addition to Energy Performance in Buildings and Thermal Insulation Requirements for Buildings regulations, as a requirement of the EU accession period Energy Efficiency Act (2007), Enhancing The Efficiency of Usage of Energy Sources and Energy regulation are also came into force in our country that cannot use energy efficiently in production and consumption, and its energy need increases at a very fast rate. The one third of the produced energy is consumed in buildings in our country. As from now on, we have the potential to draw the energy consumption to a minimum level without conceding life comfort by providing efficient usage of a big amount of the energy. According to the Ministry of Energy, the ratio of energy saving potential is %30 in building sector, %20 in industry sector, and %15 in transportation sector. Within the scope of this dissertation study, by using the national calculation methodology for our country, Energy Performance Calculation Method in Buildings (BEP-TR), the difference of hotel buildings that its sectoral conclusive energy consumption is %1,89 is shown with dynamic method approach. As part of the aim of this dissertation, the necessity of this methodolgy is tested for building typologies that have different thermal conditions as hotels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
enerji, otel, enerji performansı, enerji hesaplama yöntemi, beptr, enerji verimliliği, building energy calculation, energy, hotels, beptr
Alıntı