Tünel Kalıpla İnşa Edilen Binaların Deprem Yükleri Etkisindeki Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-12
Yazarlar
Sarıçay, Ender
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tünel kalıp sisteminin gelişimi ve kullanım alanları özetlenmiş, ülkemizde ve dünyada kullanılan tünel kalıp çeşitlerinden ve sistemin parçalarına değinilmeye çalışılmıştır. Tünel kalıp sisteminin kullanım avantajları ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Betonarme perdelerden oluşan taşıyıcı sistemlerin özeti verilmiş, perde ve bağ kiriş elemanlarının dinamik etkiler altında davranışı açıklanmıştır. Tünel kalıp sistemiyle inşaa edilmiş, iki doğrultuda farklı yatay rijitliğe sahip dairesel planlı binalarda, kat adedinin, farklı zemin cinsi ve deprem bölgelerinin değişimi incelenmiş ve konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalardan da kısaca bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde ise elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
At the beginning, it has been summarized about improving in use and use of tunnel form, in addition it has been mentioned the type of tunnel form and component of tunnel form that are being used in Turkey and in rest of the world. At second part, advantage and disadvantage of using this type of form has been mentioned. At third part, a supporting system that is consisted of reinforcement concrete materials has been explained. Besides, behaviors of components of core walls under dynamic effects have been explained. At fourth part, effect of number of floor, effect of different solid type, and effect of different area at circular buildings, which have been built from tunnel forms and, which have two different horizontal rigid values has been studied. In addition, the studied that have been done previously have been mentioned as well. Finally, the information that has been gained during this study has been evaluated and interpreted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tünel Kalıp, DBYBHY 2007, Tunnel forms, DBYBHY 2007
Alıntı