Taşıt İç Geometrik Parametre Değişimlerine Bağlı Havalandırma Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türksoy, Mine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Taşıt içi sıcaklık konforu, temel olarak içerdeki havanın hızına, sıcaklığına, nemine ve kalitesine bağlıdır. Bu temel faktörlerin insan vücudu üzerindeki etkileri gözlenmiş ve bu faktörleri etkileyen, taşıtın iç ve dış parametreleri anlatılmıştır. Taşıt içerisinde oluşan hava hızları CFD (sayısal akışkanlar dinamiği) kullanılarak taşıtın ön ve arka bölgesi için ölçülmüştür. Ölçüm, akış analizlerinin yapılmasında kullanılan bir bilgisayar yazılımı olan “FLUENT” ortamında iki boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Hava giriş noktası olarak, ön panelde ve ayak bölgesinde olmak üzere iki bölge seçilmiş, taşıt içerisindeki bazı parametreler değiştirilerek akışın nasıl etkilendiği ölçülmüştür. Havanın az ulaştığı taşıt içi arka bölgesinin havalandırılması için, ek bir çıkış noktası eklemek suretiyle optimizasyon yapılmıştır.
Thermal comfort in a vehicle is basicly related to velocity, temperature, humidity and quality of the air inside. The effect of these basic factors on human body have been observed and the interior and exterior parameters effecting these factors have been revealed. The air velocities inside the car are measured by CFD (Computational Fluid Dynamics) for vehicle’s front and rear area. Studies, in a two-dimensinal model, are made by “FLUENT” which is a software, that analyses the fluid flow . Two inlet vents are determined, one on instrument panel and the other in the foot area. Effects of the air flow is observed while changing some parameters inside the vehicle. To optimize the ventilation in the rear area of the car, another outlet vent has been added.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Taşıt İçi Sıcaklık Konforu, Hava Hızı, “FLUENT”, Thermal Comfort ın Cars, Air Velocity, “FLUENT”
Alıntı