Mimari Görselleştirme Pratiğine Eleştirel Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-21
Yazarlar
Çoban, Reşad Şükrü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Düşünce temsil edilmediği sürece başkalarına aktarılamaz. Mimarlar meslek içi iletişim için maket veya eskizleme yöntemlerini daha çok tercih ederken meslek dışındaki kişilerle iletişim için perspektif kurallarının uygulandığı ve fotografik gerçekliğe yakın imajları tercih etmişlerdir. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile birlikte sayısal ortamda gerçekçi imajlar üretme olanakları artmıştır ve adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu imajlar üretim metotları, temsiliyet fonksiyonları ve tasarım sürecine olan etkilerinden dolayı birçok tekinsizlik arz etmektedirler.
Any form of idea cannot exist without a form of expression. Architects often tend to communicate their ideas through sketches or rough models. But to communicate with their clients or to the layperson there is a common need for more realistic and rendered perspective drawings. Today with the advancement of technologies the ability to create realistic images has grown and almost became mandatory to create them. Because of their production process, function as representation and their affects on the design process, these images indicate many dangers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
mimari, görsel, fotoğraf, architectural, visualization, photography
Alıntı