Kamu-özel Sektör İşbirlikleri Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarıyla İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-22
Yazarlar
Akkaya, Kerem Özdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için özel sektörün katılımı çeşitli şekillerde gerçekleşebilmekte olup bunlar çeşitli kamu hizmetlerinin sağlanmasında ve bazı malların üretiminde özel sektör katılımı şeklinde olmaktadır. Kamu yararı, kamu hizmeti ve kamu hizmetinin hangi yöntemlerle, özel sektörle işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği gibi konuların net bir şekilde anayasal ve yasal olarak belirlenmemiş olması, proje seçiminden, uygulamasından ve verilen garantilerden kaynaklanan sorunların varlığı gibi çeşitli hukuki, iktisadi ve idari sebeplerle ülkemizde bu süreç istikrarlı bir şekilde işleyememiştir. Ancak zamanla kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaçla birlikte kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak gösterdiği artış, devlet tarafından yatırımlara ayrılan kaynakların yetersiz kalmasına sebep olmuş, bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasında görülen eksiklikler ile klasik yönetim anlayışıyla kamu hizmetlerinin istenen kalite ve düzeyde gerçekleştirilememesi nedeniyle alternatif modellerin uygulanmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda insanımızın yaşam standardının yükseltilmesi hedefiyle, ülkemizin var olan kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmek gerekliliği “Kamu-Özel Sektör İşbirliklerinin” kullanılmasını zaruri bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu çalışmanın amacı “Kamu-Özel Sektör İşbirliklerinin” ne olduğunun tanımlanması ve bundan çıkarılacak en doğru sonucun ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda tez çalışmasında “Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri” incelenmiştir.
In order to accomplish public services, the attendancy of the private sector has diversely taken place such as participation of the private sector to provide various public services and production of certain commodities. This procedure has not been able to function in our country with legal, financial and administrative reasons, due to the facts that subjects like public welfare, public services and how to accomplish public services in cooperation with the private sector have not been legally and constitutionally clarified, and there are problems emerging from project choice, application and guarantees granted. However, in the course of time, there has been the necessity to enforce alternative models, because the need of public services which are rising in both quantity and quality has lead to incapability of resources allocated to investments by the government, and the lacks seen in the effective application of these resources besides the insufficient accomplishment of public services in requested quality level based on the sense of time-honored practice. In this respect, with the purpose of increasing the life standard of our people, the use of “Public – Private Sector Cooperations” has been indispensably required so as to evaluate our country’s resources in the best way. The intention of this study is to define “Public-Private Sector Cooperations” and to put forward the truest conclusion made out of this. Therefore, the matter of “Public-Private Sector Cooperations” has been analyzed in this thesis study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Kamu Sektörü, Özel Sektör, Public-Private Sector Cooperations, Public Sector, Private Sector
Alıntı