Genetik Teknolojisi Ve Mimarlık Arakesitinde Varolma Olasılıkları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mutlu, Neriman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, günümüz dijital ortam mimarisindeki şekil bunalımı ve çağımıza ait, yaşam çevresini etkileyen sorunlarından yola çıkarak hazırlandı. Bu iki sorunun kesişimine mimarlık perspektifinden bakan, günümüz mimarisi için kışkırtıcı ve sorgulayıcı bir çalışma olması amaçlanmıştır. Konu, mimarlıkla, gelişmekte olan genetik teknolojisi arasında ilişkinin başladığı ve devam edeceği varsayımıyla, yakın gelecekte dijital kodların yerini gerçek fiziksel ortamda genetik kodların almasıyla oluşabilecek mekanların, yapıların, nesnelerin ve bu durumun mimariye getireceği yeniliklerin üzerinde tartışabilmek için bir zemin oluşturmak amacıyla hazırlandı. Çalışma kapsamında, giriş bölümünde, geçmişten günümüze genetik teknolojisinin mimarlığı ne şekilde etkilediği anlatılmıştır. Bölüm 2’de, konunun dijital ortamda hazırlayıcısı olan kavramsal altyapısı incelenip; biyolojik, dijital ve mimari terimlerin karşılaştırmalı analizleri yapılmış ve tez kapsamındaki kullanımları açıklanmıştır. Bölüm 3’te, gerçek fiziksel ortamda, genetik teknolojisi ile üretilmiş mekan ve yapı özellikleri üzerine öngörüler geliştirilip tartışılmıştır. Mekanın deneyimi, yapının biçimlenmesi ve malzemeyle bütünleşmesi açısından fiziksel özellikleri, yaşam döngüsü, kullanıcı ve kentle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, insanın doğayı yeniden tasarlama konusunda ulaştığı teknolojik üstünlük, bir çevre içinde oluşturulan mimarlığa bakış açısını etkilemiştir. Çünkü mimarlar artık binaları olduğu kadar, onların ekosistemini de tasarlama olasılığı üzerinde düşünmektedir. Mimarlık kavramsal olarak genetik teknolojisi ile işbirliğine hazırdır.
This thesis focuses on the intersection of genetic technology and contemporary architecture. The aim is to provide a theoretical framework to potential future developments of a genetically enhanced architecture from an architectural point of view. The study comprises four sections: in the introduction, the impacts of genetic technology on the conception and implementation of architecture is discussed throughly. In the second chapter, conceptual basis of the subject within the digital context is examined. Relevant biological, digital and architectural terms are compared and evaluated according to the context of the study. Third chapter of the study mainly focuses on discussions and previsions on spaces and buildings produced by the support of genetic technology in the real/physical environment. Physical characteristics and attributes of individual entitities, means of integrating physical layers and materials, and proposed life cycles of the buildings within an urban setting or environment are discussed and analyzed. The final chapter is dedicated to the results and findings of the study. Technological ascendance of the ability of not only designing the buildings but their ecosystem and environment as well, reflects on the definition of a relevant architecture. Architecture is conceptually ready for a cooperation with genetic technology.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Genetik, Genetik mimarlık, Biyolojik mekan, Architecture, Genetic, Genetic architecture, Biological space
Alıntı