Statik Yayılı Yük Altındaki Katmanlı Kompozit Plakların Sayısal Ve Deneysel İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Orhan, Oktay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında kompozit malzemeden üretilmiş katmanlı kompozit cam ve karbon fiber plakların statik yayılı yük altındaki gerilme davranışı, dört kenarı ankastre ve basit mesnet olmak üzere iki farklı sınır şartı için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal analizde ANSYS 10 sonlu eleman yazılımı kullanılmıştır. Katmanlı kompozit plaklar, bu yazılımın kütüphanesinde bulunan SHELL91 ve SHELL99 katmanlı kabuk elemanlar ile modellenmiştir. Öncelikle plaklar için lineer statik analizler yapılmıştır ve birim uzamaların nispeten yüksek olduğu bölgeler belirlenmiştir. Daha sonra uygulanan yayılı yük değeri arttırılarak lineer olmayan durumlarda plakların alt yüzey ve üst yüzeylerinin davranışları incelenmiştir. Hesaplanan birim uzama değerleri deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Static behavior of monolithic composite plates is studied under uniformly distributed loading experimentally and also numerically for two different boundary conditions; four edges clamped and simple supported. For numerical analysis, ANSYS 10.0 finite element software is used. Monolithic composite plates are modeled with SHELL91 and SHELL99 layered shell element which are present in the library of the software. First of all, linear static analysis is carried out and points are determined where strains are maximums. Furthermore, behavior of top surface and bottom surface of the monolithic composite plates are studied for nonlinear conditions due to the large deformations caused by the excessive loads. Computed strain values are compared with the experimental results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kompozit plaklar, birim uzama, sınır koşulları, Composite plates, strain, boundary conditions
Alıntı