Balıkesir/balya Pb-zn Maden Atık Sahasının Biyojeokimyası Ve Asidik Maden Drenajı Oluşumuna Etkilerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-10
Yazarlar
Gül, Serra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Asit maden drenajı (AMD), madencilik faaliyetleri sırasında ve/veya sonrasında gelişen en yaygın çevre problemlerinden biridir. Sülfür içeren atıkların madencilik alanlarında depolanması sürecinde atmosferik oksijene ve suya maruz kalan bu atıklar oksitlenmeye başlayarak AMD gelişimine neden olurlar. Yüksek sülfat ve asiditiye (pH
Acidic mine drainage (AMD) is one of the most common environmental problems develop during with and after mining acitivy in the world. Mine wastes with sulfur depositing around mining fields open to atmosphere undergoing oxidation reactions with water and oxygen cause generation of AMD. These extreme environments with high sulfate and high acidity (pH
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Asit Maden Drenajı, Biyojeokimya, Mikroorganizma, Acid Mine Drainage, Biyogeochemistry, Microorganism
Alıntı