İnsana İlişkin Veriler Işığında Mimari Tasarım Ve Öne Çıkan Mekansal Kavramlar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özüer, Mustafa Orkun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması ve topluluk duygusunun sağlanmasında etkili olan ‘insani ölçek’ kavramının günümüz mimarisindeki önemini vurgulamak ve tasarımdaki uygulama yöntemlerini araştırmaktır. Öncelikle farklı alanlardan elde edilen veriler ışığında insana ait fiziksel, sosyolojik, psikolojik özellikler ortaya konmakta ve bunlara dayanılarak insanın mekansal çevreden beklentileri belirlenmektedir. Ardından, insani veriler odaklı kriterler demeti seçilerek fikir projeleri ve/veya uygulanmış çalışmalar yardımıyla açıklanmaktadır. İnsani veriler odaklı kriterler demetinin, tasarım aşamasında sağlamasının yapılması ya da inşa edilmiş çevrenin değerlendirilmesi için örnek bir matris hazırlanmıştır.
Human dimension’ is a primary factor in obtaining a livable environment and the sense of being a community. The objective of this study is to emphasize the importance of ‘human dimension in architecture’ and to search for methods of how to apply it in architectural design. First, human’ s physical, psychological and social characteristics are introduced according to data obtained from sciences such as anthropology, sociology, psychology. Based on these characteristics, human’s expectations from buildings are determined. Afterwards, principles on how these characteristics can be reflected in architectural design are established; each of them defined and explained by sample projects. In order to evaluate certain architectural design projects through these principles, a matrix is constituted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İnsani tasarım, modern mimari, insani ölçek, çevresel psikoloji, Humane design, modern architecture, human dimensions, environmental psychology
Alıntı