Düşey Doğrultuda Süreksizlik Ve Çerçeve Süreksizliği İçeren Binaların Deprem Performans Analizleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-27
Yazarlar
Yaylalı, Rüçhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Düşey doğrultuda süreksizlik ve/veya çerçeve süreksizliği olarak tanımlanan uygulamalara 1998 yılından beri izin verilmemektedir. Bu düzensizlikleri içeren mevcut betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi amacıyla tez çalışmasında öncelikle düzensizlik içermeyen ve iki doğrultuda simetrik bir referans bina (B1 Binası) seçilerek 2007 Deprem Yönetmeliğinde tanımlanan ‘Can Güvenliği’ performans düzeyini sağladığı gösterilmiştir. Daha sonra bu yapıdan türetilen düşey doğrultuda süreksizlik taşıyan konsol model (B2 Binası), düşey doğrultuda süreksizlik taşıyan guseli model (B3 Binası) ve çerçeve süreksizliği taşıyan saçaklı model (B4 Binası), 2007 Deprem Yönetmeliği 7.Bölüm koşullarına göre, ‘Doğrusal Elastik Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ ile çözülerek performans analizleri yapılmıştır. B1 Binası için yapılan hesaplar, hesap sürecinin ayrıntılı gösterilmesi konusunda referans olmak üzere, adım adım ve detaylı olarak açıklanmıştır. Düşey doğrultuda süreksizlik içeren B2 ve B3 Binaları ile çerçeve süreksizliği içeren B4 Binası için elde edilen sonuçlar, düzensizlik taşımayan ve ‘Can Güvenliği’ performans düzeyini sağlayan B1 Binası ile karşılaştırılarak, bu tür düzensizliklerin bina deprem performansına etkileri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, düşey süreksizlik ve çerçeve süreksizliği durumlarının, yapının deprem performansını olumsuz yönde etkilediği ve deprem performanslarını önemli ölçüde düşürdüğü gösterilmiş, bu tür yapılar için güçlendirme önerileri verilmiştir.
With the recent versions of earthquake codes, buildings having vertical discontinuity and/or frame discontinuity are not allowed since 1998. The aim of this study is to evaluate the earthquake performance analysis of existing rc buildings which carry these type of irregularities. For this purpose, first a reference building (B1 Building) not having any discontinuity and symmetric in both directions was selected and verified that it achieved ‘Life Safety’ performance level as defined in 2007 Eartquake Code. Then, the overhanged model (B2 Building) carrying vertical discontinuity, the hunched model (B3 Building) carrying vertical discontinuity and the eaves model (B4 Building) carrying frame discontinuity were generated without changing the dimensions of B1 Building and the earthquake performance analysis have been performed by using ‘Linear Elastic Equivalent Earthquake Load Method’ according to the provisions of 2007 Eartquake Code, Section-7. The calculations made for B1 Building were aimed to be a reference for showing the calculation process of the earthquake performance analysis application. The numerical results obtained for B2 and B3 Buildings which have vertical discontinuity and B4 Building which has frame discontinuity have been compared with the results of B1 Building which didn’t carry any discontinuity and provided ‘Life Safety’ performance level. Thus, the effects of these type of irregularities on the behavior of structural members of the building were revealed and evaluated. As a conclusion, it was shown that the existence of vertical discontinuity and frame discontinuity circumstances affected the building earthquake performance negatively and lowered the earthquake performance level seriously.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Düşey süreksizlik, Çerçeve süreksizliği, Deprem performans analizi, Vertical discontinuity, Frame discontinuity, Earthquake performance analysis
Alıntı