Deprem Bölgelerinde Prefabrike Panolu Yapıların Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Nergis, Kevork Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Toplumların gereksinimlerinin artması ve bununla paralel olarak oluşan teknolojik gelişmeler, her alanda olduğu gibi yapı endüstrisini de etkilemiştir. Teknolojik ve toplumsal gelişmelerin zorunlu kılması sonucu, yapı alanında yeni inşaat sistemlerine başvurulduğu, bu sistemlerin gerektirdiği biçimde önceden üretme ve seri üretim çözümlerine gidildiği, giderek yapı alanında endüstrileşme ve prefabrikasyonun doğduğu bir gerçektir. Prefabrikasyon teknolojisinin gelişmesi ile bu sistemi uygulayan ülkelerde prefabrike sistemlerin en kritik yerleri olan birleşim yerlerinin davranışını öğrenebilmek için birçok teorik ve deneysel araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar daha çok ülkelerin kendi kullandıkları birleşim detayları üzerinde yoğunlaşmıştır. Fakat bu çalışmalar son yıllarda ABD ve Japonya’nın ortak yürüttükleri PRESSS programı kapsamındaki teorik ve deneysel çalışmalarla daha koordineli ve kapsamlı bir hal almıştır. Bu programın amacı, prefabrikasyon teknolojisinde sık kullanılan birleşim detaylarını inceleyip bunların davranışlarını belirlemektir.Bu tez çalışmasında prefabrike panolu sistemler ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, ‘’TS 9967’’ ’deki prefabrike panolu yapılar ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca günümüze kadar prefabrike panolu sistemlerdeki düşey ve yatay birleşimler üzerinde yapılmış olan deneysel çalışmalar araştırılmıştır ve değişik yönetmeliklerdeki deprem yükünü hesaplama yöntemleri incelenmiştir. Bunlarla ilgili sayısal uygulamalar yapılmıştır.
In connection with the increase in the requirements of the public and in parallel with the technological improvements which coinside with them, just as in any other field, the building industry has also been affected. As a compulsory result of the technological and public developments, new construction systems were to be sought in the building industry and advances were to be made in prefabricating and serial productions as these new systems required, it is a reality that indutrialization and prefabrication would be born gradually in the construction field. With the development of the prefabrication technology, in the countries which employ this system, many theoretical and experimental studies have been started to find out and learn more on the behavior of the connections, which are very critical in these prefabrication systems. These studies were intensified mostly on the connection detail many countries employed themselves. But these studies, in the recent years, have come to be more coordinated and comprehensive with the theoretical and experimental studies of the PRESSS programme, pursued jointly by United States of America and Japan. The aim of this programme, is to investigate the connection details frequently used in the prefabrication technology and to determine their behaviours.In this thesis study, prefabricated panel systems are investigated in detail, with reliance onto the relevant provisions of the ‘’TS 9967’’ on prefabricated panels. Moreover, the experimental studies carried out on the vertical and horizontal connections in the prefabricated panels till this day, are investigated and methods of calculating the earthquake forces given in various regulations are studied. In connection with these, numerical implementations were employed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Prefabrike, Pano, Birleşim, Deprem, Precast, Shear Wall, Connection, Earthquake
Alıntı