Çorlu İlçesi İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tınmaz, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Hızla artan nüfusa, yükselen hayat standartlarına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, katı atık miktarında ve çeşidinde artış gözlenmektedir. Katı atıklardan kaynaklanan zararların azaltılabilmesi amacıyla, atık miktarına ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli bertaraf metodları geliştirilmiştir. Bu çalışmada, İlçe’de oluşan katı atıkların yönetimine ilişkin en uygun entegre katı atık yönetim sistemi belirtilmiştir. Çalışmada öncelikle, Çorlu İlçesi ve İlçe’deki mevcut entegre katı atık yönetimi hakkında genel bilgiler verilmiş ve daha sonra da entegre katı atık yönetim sisteminin sahip olması gereken bileşenler, özellikler ve katı atık bertaraf metodları özetlenmiştir. Atık karakterizasyonunun bilinmesi, en uygun entegre katı atık yönetim sisteminin belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, öncelikle İlçe’deki katı atıkların karakterizasyonu belirlenmiştir. Belirli bölgelerden, İlçe’de oluşan katı atıkları temsil edecek şekilde alınan katı atık örneklerinin, arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda özelliklerinin belirlenmiş, buna bağlı olarak yönetim sistemi alternatifleri incelenmiş ve en uygun alternatif belirlenmiştir.
The tremendous increase of municiple solid waste as a result of increasing population life standarts and technological development have raised serious logistacal and environmental problems in recent years. Various disposal and treatment methods to decrease the damages of solid wastes have deveolped. In this study, the most suitable integrated solid waste management system was determined. First of all, general information about Çorlu Town and integrated solid waste management in that town were given. Then, components and properties of integrated solid waste management system and different disposal methods were summarized. To decide the suitable disposal methods, it is important to know the amount and the characteristics of solid wastes. For that resason, solid waste characterization for Çorlu Town was done. Samples which are taken from special areas, analyzedat land-scale and lab-scale. After that study, different disposal methods were evaluated. Finally, the most suitable integrated solid waste management system was determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Katı Atık, Karakterizasyon, Entegre Katı Atık Yönetimi, Solid Waste, Characterization, Integrated Solid Waste
Alıntı