Cihangir Bölgesi İçin Kentsel Koruma Önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-07
Yazarlar
Türkoğulları, Kübra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Cihangir, Beyoğlu/Pera bölgesine coğrafi olarak yakınlığından ötürü yıllar boyunca farklı etnik kökenlerden, farklı dinlerden ve kültürlerden birçok kullanıcıyı bünyesinde barındırmış bir semttir. Cihangir’in bu kozmopolit yapısı ve bölgenin tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu gerek kültürel gerek yapısal değişimler ve dönüşümler, bölgenin kendine has bir doku ve karaktere sahip olmasında önemli rol oynamıştır. Kuruluşundan bu yana, Pera’nın arka bahçesinde bir yerleşim alanı olarak gelişen Cihangir, özellikle XIX ve XX. yüzyıllarda Batılılaşma hareketleri, yangınlar, nüfus değişimleri gibi sosyal ve fiziksel değişimlere tanıklık etmiştir. Mevcut sokak dokusu ve yapı stoğuyla bu köklü değişimlerin izlerini taşıyan Cihangir bölgesi, günümüzde de küreselleşmenin etkilerine maruz kalmış bir kent parçası olarak sürekli bir dönüşüm halindedir. Çalışmanın amacı sahip olduğu yapı stoğunun niteliği açısından korunması ve yaşatılması gereken; tarihi kent merkezine yakınlığı dolayısıyla gerek fiziksel gerek sosyal yapısı sürekli değişen ve dönüşen bu ve benzer bölgelere örnek teşkil edebilecek bir koruma önerisi geliştirmektir.
Istanbul is a multilayered city which presents the cross section of the phases and transformations it has experienced throughout its history. The city bears this floating nature in the current century, and keeps on evolving and transforming both from a structural as well as social and economical standpoint. This complex and ever-changing fabric of Istanbul on the other hand, makes it difficult to protect the historical texture, while rendering the conventional preservation theories practically futile. The pressure created by the city’s transformation pose an accelerating threat on the historical components of the city in terms of preservation. Cihangir is an interesting neighborhood due to its centrality in the city and its close nature to transportation and cultural axes. In this context, Cihangir is chosen as the thesis topic, since its current street texture and structural stock allow a clear analysis of the aforementioned threats on the city.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Kentsel koruma, Tarihi Koruma, Kentsel Koruma Alanları, Modernleşme, Modern Mimari, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, Urban conservation, Historical conservation, Urban conservation areas, Modernization, Modern architecture, 19th century, 20th century
Alıntı