Açıkhava Tiyatrolarının Akustik Açıdan Değerlendirilmesi: İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaşaroğlu, Kerime
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Antik Çağ tiyatroları mimari ve akustik açıdan dönemlerine göre üstün özellikler gösteren yapıtlardır. Modern Çağ’da inşa edilen açıkhava tiyatrolarında ise geçmişin tasarım teknikleri günümüz yapım teknolojisine uyarlanmıştır. Modern Çağ tiyatrolarından birisi sayılan İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu antik çağlardan beri süre gelen açık hava tiyatrolarının arazi vaziyetine, iyi görme ve iyi işitme ihtiyaçlarına göre form kazanarak inşa edilmiş bir örneğidir. Bu çalışmanın amacı, açıkhava tiyatrolarının akustik özelliklerini, antik dönem tiyatro uygarlıklarının tarihsel gelişimine uygun bir biçimde inceleyerek, yakın dönemde inşa edilmiş olan İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu örneğinde elde edilen bulguları bu veriler ile karşılaştırmaktır. Çalışmada; açıkhava tiyatrosunun bilgisayarla simülasyon yöntemi ve alan ölçmeleri yoluyla elde edilen akustik parametre değerleri, birbirleriyle karşılaştırılarak farklı yöntemlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Modern tiyatroların değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli parametreler yardımıyla incelenen Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu hacim akustiği ölçütleri açısından Antik Çağ tiyatroları ile uyumlu bulunmuştur. Çatı strüktürünün yol açtığı bazı sorunlar dışında frekans aralıklarına göre tutarlı değerler sağladığı ve genel olarak iyi akustik koşullara sahip olduğu saptanmıştır.
Ancient theatres are masterpieces which display excellent architectural and acoustic qualities among their periods. Ancient tecniques have adapted to modern tecniques to built new modern theatres. İstanbul Cemil Topuzlu Open-Air Theatre is one of the examples which shows the adaptation of old building tecnologies to new tecnologies by the means of landscape, location, good sightseeing and clear auditory. The aim of this study is to investigate open-air theatre acoustic features which are suitable for the evaluation of the ancient period theatre civilizations. The findings are compared with the results of modern time theatre of Istanbul Cemil Topuzlu Open-Air Theatre. In this thesis, the parametre values of computer simulation method and free field measurement method are compared with each other in order to assess the difference of two different acoustical methods. Cemil Topuzlu Open-Air Theatre has proven to maintain positive acoustical conditions according to the respects for acoustical quality parametres. Despite the fact that the roof causes some irregularities for some parametres at certain frequencies, most of the values are appropiate for each octave band frequency. Generally it has shown that the theatre has good conditions for acoustics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
SES, AKUSTİK, SİMÜLASYON, ANTİK TİYATROLAR, AÇIKHAVA, SOUND, ACOUSTICS, SIMULATION, ANCIENT THEATRES, OPEN-AIR
Alıntı