Yapım Yönetimi Eğitiminde İnşaat Hukuku

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Daşdelen, Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yapım yöneticileri için inşaat hukuku bilgisi gereği, gereken bilginin düzeyi ve ne şekilde elde edilebileceği ortaya konulmuştur. Değişen Dünya koşullarıyla birlikte ölçeği büyüyen inşaat projeleri, her geçen gün artan yurt dışına açılan yüklenici firma sayısı, yapım yönetimi ve yapım yöneticisi kavramlarının önemini giderek arttırmaktadır. Bu çerçevede, günümüzde yapım yönetimi eğitim programları en çok talep edilen programlar arasında yer alırken, yapım yöneticilerinden beklenen nitelikler de her geçen gün biraz daha artmaktadır. Başarılı bir yapım yönetim süreci ancak, yapım yöneticisinin teknik bilginin yanı sıra hukuk bilgisine de sahip olması ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda, yapım yöneticisi için inşaat hukuku bilgisi gereği karşımıza çıkmaktadır. Yapım yöneticisinin yürütmek durumunda olduğu görevleri kapsamında sözleşme hazırlığı ve sözleşme idaresi sürecinin büyük önem taşıdığı ve inşaat sözleşmelerinin teknik ve hukuk bütünlüğünden oluştuğu düşünüldüğünde; yapım yöneticileri için inşaat hukuku konusunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Eser sözleşmeleri (istisna akdi) kapsamında kabul edilerek Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ile düzenlenen inşaat hukuku konuları, yapım yöneticisi için gerekli inşaat hukuku düzeyinin belirlenmesinde temel oluşturmaktadır. Bu çerçevede yurt dışındaki yapım yönetim eğitim programları incelendiğinde, inşaat hukuku konularını içeren derslere önem verildiği görülürken; Türkiye’deki yapım yönetimi eğitim programlarında ise inşaat hukuku konusunun eksikliği dikkati çekmektedir. Buradan hareketle, yapım yöneticisi için inşaat hukuku bilgisinin gerekli olduğu ve Türkiye’deki proje ve yapım yönetimi eğitim programlarında, tez kapsamında önerilen dersler çerçevesinde belirlenen düzeyde verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
In this study, as a necessity of knowledge of the construction law for construction managers, the level of knowledge required and how this knowledge can be obtained is presented. Number of contractors making business in foreign countries and dramatically growing project size has emphasized the importance of the terms of construction management and construction managers with the changing world conditions. At present construction management education programs are the ones most in demand, and the qualifications sought from construction managers have increased. A successful process of construction management can be achieved by both the technical and law skills and knowledge of the construction manager. The importance of the knowledge of the construction law for those construction managers is better understood when taking into account the importance of the scope of tasks the construction manager has to conduct; the preparation and administration processes of the construction contracts and the technical and legal integrity it constitutes. The topics of construction law have been accepted within the scope of the hire of work contracts and have been regulated with the related articles of the Law of Obligations. When taking into account the construction management education programs abroad, it is seen that importance has been given to subjects on the law of construction, whereas the education programs in Turkey do lack in subjects on the law of construction. Thus, it is thought that, construction law knowledge is a requisite for construction managers, and this must be provided within the project and construction management education programs in Turkey, with the subjects recommended in the thesis, at the designated level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yapım yönetimi, Yapım yönetimi eğitimi, Hukuk, İnşaat hukuku, Borçlar Kanunu, İnşaat sözleşmeleri, Construction management, Construction management education, Law, Construction law, The Law of Obligations, Construction contracts
Alıntı