Marmar Denizi Orta Sırt Üzerindeki Sismik Yansıma Verilerinin İşlenmesi Ve Yorumlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-09
Yazarlar
Poyraz, Duygu Timur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
TAMAM (Turkish American Marmara Multichannel Project) projesi kapsamında Marmara Denizinde, 2008 yılında çok kanallı sismik yansıma verileri ile chirp verileri toplanmıştır. Geniş frekans band aralığı ile toplanan yansıma verileri oldukça yükcek ayrımlılıklı veri grubu oluşturmakta ve Anadolu’yu boydan boya kateden Kuzey Anadolu Fay Alanı’nın Marmara Denizi içersindeki bölümün, aktif yapısının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında TAMAM projesine ait sismik yansıma verilerinin Orta Sırt üzerinde bulunanaları kullanılmıştır. Veriler oldukça titiz veri işlem basamaklarından geçirilerek yansıma arayüzeyler, yapısal unsurlar belirgin olarak seçilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca tekrarlı yansımalrın veriden ayıklanmasına dayalı çalışmalar yapılmış ve başarı sağlanmıştır. Elde edilen sismik yansıma kesitlerinde aktif fayların varlığı tespit edilmiştir. Belirlenen aktif defromasyon alanları hatlar boyunca takip edilerek bölgenin aktif fay haritası oluşturulmuş ve aktif yapısı hakkında yorumlar yapılmış ve sonuç olarak Ana Marmara Fayı’nın Kumburgaz Havzası’nın kuzeyindeki tüm morfolojik unsurları keserek ve denetleyerek geçtiği ve ana fayın ikincil etkilerinin yarattığı deformasyon alanları kesitlerde gözlenmiştir.
In 2008, within the TAMAM project (Turkish American Marmara Multichannel Project) multichannel seiscmic reflection and the chirp data set was collected in the Sea of Marmara. The wide frequency interval providing high resolution data set and make possible to observe the North Anatolian Fault in the sea of Marmara which is cutting down the Anatolia. In this thesis the seismic profiles on the Central High of the TAMAM data set was used. The multichannel data set was processed studiously, which is making the reflection interfaces and tectonical structures much more eligible. Also it was studied to eliminate the multiple reflections on the data and obtain successful results. On the seismic profiles it was intend to determine the active structures. The active structures was followed on the other lines and the active fault map was created and due to the active fault map the active structures was interpreted. As a result it was observed that the Main Marmara Fault is cutting down the all morphological structures of the northern part of the Kumburgaz Basin, and also the deformation zones of the seconder effects of the main fault was observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Marmara Denizi, Orta Sırt, Sismik Veri İşlem, Marmara Sea, Central High, Seismic Data Processing
Alıntı