Bao.2sio2 - Li2o.2sio2 Camlarının Kontrollü Kristalizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ertuğ, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, BaO– Li2O–SiO2 sisteminde, BaO.2SiO2 ve Li2O.2SiO2 faz denge doğrusu üzerinde kalan, bileşimlerin camlaşma ve kontrollü kristalizasyon davranışlarının incelenmesidir. Amorf faz ayrışması gösteren BaO–SiO2 ve Li2O–SiO2, sistemlerine ait camlar pek çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu araştırmalarda, cam bileşimi ve çekirdeklendiricinin BaO–SiO2 ve Li2O–SiO2 içinde amorf faz ayrışması üzerine etkileri ve amorf faz ayrışmasının kristalleşme davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada ise, BS2 ve LS2 fazlarını birlikte içeren camlarda amorf faz ayrışması ve bu camların kontrollü kristalizasyon davranışları DTA ( Diferansiyel Termal Analiz ), SEM ( Taramalı Elektron Mikroskobu ) ve XRD ( X-Işınları Difraksiyonu ) yardımıyla incelenmiştir.
The aim of this research is to examine the vitrification and controlled crystallization behaviour of the compositions, BaO.2SiO2 - Li2O.2SiO2, in BaO– Li2O–SiO2 system. Glasses in the binary systems, BaO–SiO2 and Li2O–SiO2, which exhibit amorphous phase seperation, have been examined by several researchers. In these researches, the effects of the glass composition and the nucleating agents on the amorphous phase seperation in BaO–SiO2 and Li2O–SiO2 glasses and the effect of the amorphous phase seperation on the crystallization behaviour have been studied. In this research, amorphous phase seperation in glasses which contain BS2 and LS2 phases together and controlled crystallization behaviours of these particular glasses were examined by DTA ( Differantial Thermal Analysis ), SEM ( Scanning Electron Microscope ) and XRD ( X-Ray Diffraction ) .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Amorf Faz Ayrışması, Kontrollü Kristalizasyon, Amorphous Phase Seperation, Controlled Crystallization
Alıntı