Yalın Lojistik Ve Bir 3pl Şirketinde Değer Akışı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Artıışık, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yalın Üretim israfın tanımlanması ve ortadan kaldırılmasına odaklanarak katma değerli malzeme ve bilginin akışını sağlayan bir üretim yönetimi yaklaşımıdır. Yalın Lojistik’in amacı doğru malzemeleri, doğru yerlere, doğru miktarlarda ve doğru sunumla verimli bir şekilde teslim etmektir. Bu tez çalışması son zamanlarda yayımlanan literatüre bağlı kalarak hem imalat hem de lojistik operasyonlarında yalın yöntemleri ve uygulamaları açıklamakta ve özellikle tedarik zincirinde ve fabrika içinde milk-run sisteminin tasarımı ile planlanmasına odaklanmaktadır. Çalışmada değer akışı haritalama yönteminden türetilen çapraz fonksiyonel değer akışı haritalama kullanılarak bir 3PL şirketinin gelen lojistik operasyonları incelenmiştir. Ayrıca montaj hattına tam zamanında sevkıyat yapacak olan ve fabrika ile aynı endüstriyel parkta yer alacak olan bir konsolidasyon merkezinin operasyonları tanımlanmış ve bir simülasyon tasarlanmıştır. Sonuç olarak simülasyon çıktıları önceden planlanan taşıyıcı miktarına göre test edilmiş ve gelecek durum için bazı tahminlerde bulunulmuştur.
Lean Production is a production management approach which focuses on the identification and elimination of waste and makes value-added materials and information flow. The objective of Lean Logistics is to deliver the right materials, to the right locations, in the right quantities, and in the right presentation efficiently. This thesis explains the lean methods and implementations in both manufacturing and logistics according to the literature published recently and especially concentrates on the design and planning of milk-run system in a supply chain and a plant. The implementation part of this study analyzes the inbound logistics operations of a 3PL company using the cross-functional value stream mapping as a derived method from the value stream mapping. Also, in this study, the operations of a consolidation center near the plant in the same industrial park which aims JIT delivery to the assembly line are defined, and a simulation is designed. Consequently, the results of the simulation are tested according to the pre-planned quantities of containers and some predictions are made for the future state.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Değer Akışı, Konsolidasyon Merkezi, Yalın Lojistik, Yalın Üretim, Consolidation Center, Lean Logistics, Lean Production, Value Stream
Alıntı