Tilt Ölçümleri İle Yer Kabuğu Deformasyonlarının İzlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-06
Yazarlar
Koşma, Mustafa Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türkiye nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik ancak tektonik rejimleri farklı Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (TÜRDEP) Projesi kapsamında elde edilen tilt verileri kullanılarak uzun ve kısa dönem yer kabuğu deformasyonlarının analizine yönelik bir yaklaşım oluşturulmuştur. Ülkemizde halihazırda çalışılmamış bu konuda, çalışma alanı olarak doğrultu atımlı fay sistemleri üzerinde yer alan iki ayrı pilot bölge seçilmiştir. Bu bölgeler sırasıyla Kuzey Anadolu Fay (KAF) Sistemi’nin güney kolu üzerinde yer alan Gönen Pilot Bölgesi ve Doğu Anadolu Fay (DAF) Sistemi üzerinde yer alan Kahramanmaraş-Türkoğlu Pilot Bölgesi’dir. Yaklaşık olarak 4 yıllık tilt verileri analiz edilmiş, aynı zaman aralığına denk düşen sıcaklık, basınç, günlük toplam yağış ve depremlerle ilişkileri irdelenmiştir. Bölgesel meteorolojik, hidrolojik, tektonik değişimler tanımlanmış, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası dönemlere ait tilt anomalileri belirlenmiş ve yorumlanmıştır.
By the approach introduced in this study, the short and long term crustal deformations were analyzed using tilt data which was obtained within the framework of the “Multi-Disciplinary Earthquake Researches in high risk regions of Turkey” (TURDEP) project, carried out at Earth and Marine Sciences Institute of TUBITAK’s Marmara Research Center. Two separate pilot areas were determined on strike-slip fault zone as study area on this subject, which has not yet been studied in our country. These areas are namely the Gönen pilot area on the southern branch of the Northern Anatolian Fault (NAF) Zone and the Kahramanmaraş-Türkoğlu pilot area on the Eastern Anatolian Fault Zone. The tilt data corresponding to an approximate period of 4 years is analyzed with respect to its correlation with other data within the same time frame such as temperature, pressure, total daily precipitation and earthquake occurrences. Regional meteorological, hydrological and tectonic variations and tilt anomalies for the pre- co- and post-seismic periods were determined and interpreted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
tilt, tiltmetre, kabuk deformasyonları, tilt, tiltmeter, crustal deformations
Alıntı