Click Kimyası Kullanılarak Poss İçeren Yıldız Polimer Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-18
Yazarlar
Bilir, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ilk kez mono azid fonksiyonelitesine sahip POSS, Cu(I) katalizörlüğünde azid-alkin click reaksiyonuyla A3 tipi yıldız ve ABC tipi farklı kollu yıldız terpolimerinin eldesinde kullanıldı. İlk olarak, azidpropil-heptaizobutil sübstitüentli polihedral oligomerik silsesquioksan (POSS-N3) ile 1,1,1-tris[4-(2-propiniloksi)fenil]-etanın Cu(I) katalizörlüğünde, N,N- dimetilformamid (DMF) çözücü ortamında ve oda sıcaklığında reaksiyona girmesi sonucu 3-kollu yıldız POSS sentezlenmiştir. İkinci adımda, alkin uç fonksiyonitesine sahip poli(etilen glikol) (PEG)-b-poli(metil metakrilat) (PMMA) kopolimeri (PEG-PMMA-alkyne) ile azidpropil-heptaizobutil sübstitüentli polihedral oligomerik silsesquioksan (POSS-N3) reaksiyona girmesi sonucu 3 farklı kollu yıldız terpolimeri (PEG-PMMA-POSS) sentezlenmiştir. CuBr/ N, N, N’, N”, N”-pentametildietilentriamin (PMDETA)’ın katalizör olarak ve N,N- dimetilformamid (DMF) / tetrahidrofuran (THF)’ın çözücü olarak kullanıldığı reaksiyon oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen polimerlerin yapıları Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (1H NMR), Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) yardımıyla aydınlatılmıştır.
In this study, mono azide functionalized POSS is the first time incorporated as A3 (3-arm) and ABC (3-miktoarm) star polymers via Cu(I) catalyzed azide-alkyne click reaction strategy. Firstly, 3-arm star POSS was simply achieved via click reaction of mono azide functionalized POSS (POSS-N3) with tris-alkyne core (8) in the presence of Cu(I) salt in DMF at room temperature. Secondly, poly(ethylene glycol) (PEG)-poly(methyl methacrylate) (PMMA)-POSS 3-miktoarm star terpolymer, was prepared by a click reaction of POSS-N3 with PEG-b-PMMA copolymer containing alkyne at its junction point (PEG-PMMA-alkyne) using Cu(I) as catalyst in DMF at room temperature. Gel Permeation Chromatography (GPC) traces, Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) investigations show that both initiator and polymerization were carried out successfully.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
POSS, Click kimyası, Yıldız polimer, Farklı kollu yıldız polimer, Nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Jel geçirgenlik kromatografisi, Diferansiyel taramalı kalorimetri., POSS, Click Chemistry, Star Polymer, Miktoarm Star Polymer, Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Gel Permeation Chromatography (GPC), Differential Scanning Calorimetry (DSC).
Alıntı