Sentetik Penisilin Formulasyon Atıksularının Biyolojik Arıtımı Üzerine Ozonlama Ve O3h2o2 Proseslerinin Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Saruhan, Hande
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Prokain Penisilin G (PPG) çıkış suyunun, ozonlama ve H2O2 ile ozonlama yoluyla oksidasyon ön arıtımı, pH değeri 7 ve ozon besleme oranı saatte 1800 mg/l değerinde iken incelendi. Biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları yalnız sentetik atık su ve ham, ozonlanmış ve H2O2 ile ozonlanmış penisilin formulasyonu çıkış suları ilavesi ile yapıldı.Ham ve 60 dakika ozonlamada reaktor performansları paralel sonuçlar verdi, yaklaşık %80 toplam KOI giderimi edildi.Etkili PPG giderimi için, yavaş hidroliz olması nedeniyle, 24 saatten fazla bekleme süresi gerekmektedir. 5,20 ve 40 dakika ozonlanmış atıksularla yapılan respirometrik analizler, ortalama verimin %60 olduğunu gösterdi. 60 dakika ozonlanmış ve sentetik atıksu ile giderim verimi %50 elde edildi. Çalışmalar, 5, 20 ve 40 dakika H2O2 ile ozonlanmış penisilin fraksiyonunda ayrışma olmadığını ve sentetik atıksuyun tamamen arıtılabildiğini gösterdi. Ancak 60 dakika ozonlanmış ve H2O2 ile ozonlanmış penisilin çıkış suyunda, kalıcı oksidasyon ürünleri sonucunda, inhibisyon görüldü. Respirometrik testlerden alınan değerlerle, Aktif Çamur Modeli No:3 (ASM3)’ e gore yapılan modelleme çalışmaları, deneysel destek ve bilgi sağladı.
In the present study, oxidative pre-treatment of Procain Penicillin G (PPG) effluent via ozonation and ozonation with H2O2 at pH of 7 and ozone feed rate of 1800 mg/l in 1 hour was evaluated. Biological treatability studies were performed with a synthetic wastewater alone and supplemented with raw, ozonated, and ozonated with H2O2 penicillin formulation effluents. Raw and 60 min ozonated reactor performance gave parallel result, with overall COD removal of 80%. For effective biological PPG removal, more than 24 hours retention time is necessary because of slowly hydrolysis. Respirometric analyses performed with 5, 20 and 40 min ozonated wastewaters were shown that overall efficiency was approximately 60%. The removal efficiency obtained for 60 minutes ozonated with synthetic wastewater was 50 %. The studies showed that no degradation of 5, 20 and 40 min ozonated with H2O2 penicillin fraction occurred, and degradation of the synthetic wastewater was completely treatable. Whereas inhibition re-appeared for both the 60 min-ozonated and ozonated with H2O2 penicillin effluent as a consequence of recalcitrant oxidation product accumulation. The modeling study provided experimental support and information on inhibition kinetics in Activated Sludge Model No:3 (ASM3) by means of respirometric tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Penisilin Atıksuyu, Biyolojik Arıtma, Respirometrik Ölçüm, İleri Oksidasyon, Penicillin Wastewater, Biological Treatment, Respirometric Measurement, Advanced Oxidation
Alıntı