İstanbul’da Yapılacak Yeni Hiparmarket Yatırımları İçin İlçeler Bazında En Uygun Lokasyonun Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ong, Handan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
12 milyonun üzerindeki nüfusu ve GSYH’dan aldığı yüksek pay ile İstanbul, hipermarket yatırımları için Türkiye’de ki en gözde şehir konumundadır. Pazardaki rakiplerin hızla artması ile birlikte hipermarket yatırımcısı firmalar için doğru lokasyonda bulunmak rekabetin en belirleyici unsuru haline gelmiştir. Buradan hareketle bu tez çalışmasının konusu, “İstanbul’da yapılacak yeni hipermarket yatırımları için ilçeler bazında en uygun lokasyonun belirlenmesi” olarak belirlenmiş ve çalışma ile ilçelerin taşıdıkları perakende potansiyeli ortaya çıkarılarak yapılan yer seçimi çalışmalarına ışık tutması amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak bir mekânsal etkileşim modeli olan Lakshmanan ve Hansen Modeli’nden faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında sırasıyla perakende ticaret, bir perakende kuruluş türü olarak hipermarketler, hipermarketler için yer seçiminin önemi, yer seçiminde bir yöntem olarak ticari etki alanın tanımlanması, ticari etki alanının tanımlanmasına yönelik geliştirilen modeller, ticari etki alanlarının karakteristikleri ve İstanbul’un Türk perakende sektörü içerisindeki önemi açıklanarak anlatılmıştır. Daha sonra seçilen ticari etki alanı tanımlama modeline göre, ilçelerin taşıdıkları harcama potasiyellerinin belirlenmesine yönelik hesaplamalar yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre daha fazla harcama potansiyeli yaratan ilçeler hipermarket yatırımı için daha uygun kabul edilerek İstanbul’un ilçeleri hipermarket yatırımına uygunluklarına göre sıralanmış, elde edilen veriler yorumlanarak çalışma tamamlanmıştır.
With the highest average income level per capita in Turkey and a population of over 12 million, Istanbul is still the most favourable city for hypermarket investments in Turkey. Due to the rising amount of competitors in the market, being in the right location became the most prominent factor for hypermarket investors in competition. These factors all contributed to the decision to choose the topic of investigation as: “Determining the best location for new hypermarket investments in Istanbul by district” and the study aimed to show the spending potential of the districts of Istanbul in order to assist site selection studies. The Lakshmanan and Hansen’s spatial interaction model was used to carry out this study. In the content of the study; retailing, hypermarkets as a retailing format, the importance of location of hypermarkets, trade area definition as a site selection methodology, trade area definition techniques, characteristics of the treading areas and the importance of Istanbul in the Turkish retail sector were explained. Then, in order to identify the spending potential of districts, the calculations were carried out according to the chosen trade area definition model. According to the results of the calculations the districts of Istanbul were ranked in respect to their spending potential. The higher the spending potential of the district the higher ranking for a hypermarket location was given. And the study was finalized by giving comments on the results of the study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
hipermarket, perakende, yer seçimi, hypermarket, retail, site selection
Alıntı