Mobil İletişim Sektöründe İnovasyonların Yayılım Süreci: Türkiye Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Selçuk, Fırat Caner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İçinde bulunduğumuz global dünyada, şirketlerin performanslarını iyileştirmek ve büyüme stratejileri keşfetmek için yenilikler geliştirmeleri ve yeni değer yaratmaları kaçınılmaz olmaya başlamıştır. İnovasyon alanında atılımlar gerçekleştiren dünyanın en yenilikçi organizasyonları, yarattıkları başarı hikayeleri ile bu düşünceyi kanıtlar nitelikte olmaktadır. Bu gereklilik anlaşıldığı zaman, devamında yapılması gereken, yeni fikirlerin nasıl yaratıldığını ve yönetildiğini, firmaların büyümelerini sağlayacak ana motorları nerede bulabileceklerini belirleyebilmektir. Kurumsal düzeyde yeniliğin başlangıç noktası, yeni fikirlerin yaratılmasında saklıdır. Bunun yanında firmaların inovasyon stratejilerini belirlemeleri, bu strateji çerçevesinde firma içi faktörlerini ve çevre şartlarını iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde, yeniliği geliştirmeye yönelik iş modeli ve iş ortaklığı stratejileri geliştirilebilir. Türkiye’de, mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri yeniliklerin yayılım süreci, yukarıda belirtilen firma içi faktörler, çevre şartları ve stratejiler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Mobil iletişim sektöründe gerçekleştirilen mobil ürün ve servis yeniliklerine ilişkin uygulamalar incelenerek, faaliyet gösteren firmalar için yeniliklerin yayılım sürecine etki eden faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye pazarı için iş modeli ve ortaklığı stratejilerinin analiz edilmesi önemli olmaktadır. Yapılan incelemede de özellikle iş modeli ve iş ortaklığı stratejilerine dahil olan faktörler üzerinde durulmaktadır. Mobil iletişim sektöründeki yeniliklerin yayılım süreci açısından belirlenen faktörlerin etkileri, yeniliklerin pazarda yakaladığı yayılım başarısına göre değerlendirilmektedir.
In the global world we live, it becomes inevitable for companies to create new trends and become innovative by the purpose of improving business performances and discovering development and growing strategies. The modernist companies which succesfully act in innovative fields are proving the need for this thought with their success stories. After recognizing the need of innovative ideas, there comes the next step which consists of deciding how to create and manipulate the innovative ideas and where to find the wheels to operate these ideas and make the companies bigger and better than they used to be. In constitutional levels, the origin of innovation is hidden inside the development of new ideas. Besides, The companies should define their innovation strategies and analyze the inner factors of their structure combined with environmental needs and conditions. Only then it is possible to develop new models concerning modernizing the innovative ideas and cooperation strategies between companies. In Turkey, the progress of diffusion is evaluated by aforementioned criterias such as inner factors, environmental needs and strategies. The effort being made is to define the factors directly effects the diffusion period for active companies by examining the practices of mobile products and service innovations. It is vital to analyze the business models and cooperation strategies in order to succeed in Turkish Market. In the examination, the main focus is on the factors involved in business models and cooperation strategies. In mobile communications sector, the evaluation of achievement score of factors -concerning the diffusion process of innovations- is calculated by the success of the diffusion in the market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İnovasyon, İnovasyon Süreci, İş modelleri, Ortaklık Stratejileri, Innovation, Process of Innovation, Business Models, Cooperation Strategies
Alıntı