Çeşitli Teo2 - Nb2o5 Camlarının Termal Optik Ve Mikroyapısal Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-10-27
Yazarlar
Engin, Tansel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tellürit camlar düşük ergime sıcaklığı, yüksek dielektrik sabiti, yüksek kırılma indisi, ve iyi kızılötesi geçirgenlik gibi ilgi çekici fiziksel özelliklere sahiptirler. Tellürit camların sahip olduğu bu özellikler kristallenme gibi bazı yapısal özelliklerin sonucudur ve buna bağlıdır.Tellürit camların özellikle kristallenme ve çekirdeklenme gibi mikroyapısal özellikleri hakında bilgi sahibi olmak, bu camların muhtemel kullanım alanlarındaki kararlılıklarını belirlemede önemli olacaktır Bu çalışmada, farklı kompozisyonlardaki TeO2 - Nb2O5 cam sisteminin termal özellikleri, kristalizasyon kinetiği ve oluşan fazların mikroyapısal özellik ve morfolojisi diferansiyel termal analiz (DTA), X-ışınları difraktometresi,optik ve taramali elektron mikroskobu teknikleriyle incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan diferansiyel termal analiz tekniğinde dört farklı kompozisyondaki numuneler için cam geçiş ve kristallenme sıcaklıkları belirlenmiştir.X-ışınları difraksiyon yöntemiyle numunelerde oluşan kristal fazlar belirlenmiş,bileşiklerin mikroyapı ve morfolojileride yüzeyden alınan optik mikroskop ve SEM görüntülerinde gözlenmiştir.
Tellurite glasses have useful physical properties such as low melting temperature, high dielectric constent, high refractive index and good infrared tranmissivity These properties of tellurite glasses are the results of structural properties such as crystallization. Having knowledge about the microstructural properties especially crystalliztion and nucleation phenomena in tellurite glasses ,is important to determine the stability at pratical applications of these glasses. In this study thermal properties, crystallization kinetics of crystallizing phases and microstructural morphology of TeO2 - Nb2O5 glass system at different compositions were investigated using differantial thermal analysis (DTA), X-Rays diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy techniques Glass transition and crystallization temperatures were investigated using differential thermal analysis techniques for four different composition samples. Microstructural morphologies of different compositions were observed from SEM and XRD techniques
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Tellürit Camlar, Lazer Camları, Tellür oksit, Tellurite Glasses, laser glasses, tellure oxide
Alıntı