Yıllık Ortalama Akımlarda Trend Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akyürek, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, parametrik bir test olan t testi ile parametrik olmayan Kendall testi kullanılarak yıllık ortalama akımlar için trend analizi yapılmıştır. Çalışma Türkiye genelinde 24 havzada 107 akım gözlem istasyonunu kapsamaktadır. Kullanılan akım verileri EİE İdaresi rasat yıllıklarından sağlanmıştır. En az 25 yıllık verisi olan istasyonlar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda 31 istasyonda azalma trendi gözlemlenmiştir. İki testin sonuçları arasında fazla fark bulunmadığı görülmüştür. Trend gözlenen istasyonlar genelde Türkiye’nin batı, güney ve orta bölgelerinde bulunmaktadır. Ayrıca trend analizi bölgesel bazda uygulanmıştır. Bunun için trend görülen istasyonlar biri Marmara bölgesini, diğeri Ege ve Akdeniz Bölgesini temsil edecek şekilde iki bölgeye ayrılmıştır. Yapılan bölgesel trend analizi oluşturulan iki bölgede de trendin varlığını göstermiştir.
In this study, parametric t test and nonparametric Kendall test were used and trend analyses of annual mean streamflow were studied. In the research, 24 river basins and 107 dischange ??????? station, all over the Turkey were used. The data were taken from the annual observations of EİEİ. The ????????? stations with at least 25 years of useful data one considered in the research. As a result, decreasing trend was observed in 31 statinos, it has been concluded that, the results of both of the tests are similar to each other. Trend observed stations are generally scattened in the western, middle and southen regions of Turkey. Furthermore, trend analyses were applied for each region in Turkey. For this purpose, trend observed stations were divided in two groups. The first one represents Marmara region, and the second are represents Aegean and Mediterranean regions. The regional trend analyses show that there is a trend in both of the groups.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Trend analizi, ortalama akım, t ve Kendall testi, bölgesel analiz, Trend Analyses, mean streamflows, t and Kendall test, regional analyse.
Alıntı