Yatırım Fonlarının Performansının Ölçülmesi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güçlü, Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yatırımcısına sağladığı profesyonel yönetim, riski dağıtma ve likidite kolaylığı nedeniyle Türkiye’de de hızla gelişme gösteren yatırım fonlarının performansı ölçülmüştür. Yatırım fonlarının performansının ölçülmesine olan ihtiyaç, fon sayısının, yatırımcı sayısının ve portföy büyüklüklerinin artmasıyla doğmuştur. Çalışmada ele alınan performans ölçme metodları , literatürde kabul görmüş, fonların geçmiş verilerini temel alarak ölçüm yapan metodlardır. Dolayısıyla, yatırımcıya fonların geçmiş dönemde gösterdikleri performansla ilgili bilgi verirken; yeni yatırım kararları için ancak ipuçları verebilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında 138 adet yatırım fonu incelenmiş ve performansları piyasa portföyüyle karşılaştırılmıştır. 2002-2006 yılları arasında fonlar kimi zaman piyasa portföyünden daha iyi performans gösterirken, kimi zaman da piyasa portföyünün altında performans sergilemişlerdir. Ayrıca, fonların kendi aralarında başarılarını görebilmek için kümeleme analiziyle sınıflara ayırıp, başarıları derecelendirilmiştir.
In this study, the performance of mutual funds that are rapidly improving in Turkey because of their advantages such as professional management, risk distribution and ease of liquidity, are measured. The need for performance measurement increased with the rise in fund numbers, investor numbers and portfolio size. The performance measures that are used in this study are accepted in litereture . They use funds’ previous data in calculations, so they inform investors about the previous performance of mutual funds and give clues for the future investment decisions. In the application part of this study, 138 mutual funds are examined and compared with the performance of market portfolio. In between 2002-2006, funds sometimes perform better than market portfolio, sometimes worse than it. Furthermore, to see the success of a fund in respect of others, the funds are classified into groups by clustering analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yatırım fonlarının performansı, parametrik performans ölçüm metodları, riske dayalı performans ölçüm metodları, Performance of mutual funds, Parametric performance measures, Risk-Adjusted performance measures
Alıntı