Su Kulesi Boyutlandırılması Ve Deprem Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çarhoğlu, Asuman Işıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı,su kulesi yapısının deprem analizi ve boyutlandırılmasını yapmaktır. Giriş bölümü olan birinci bölümde, konunun genel tanımına değinilmiştir ve tez konusu içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde su kulesinin geometrik şekli bilgisayara girilmiştir. İkinci bölümde, sistemin hesabı için gereken rüzgar yükü , kar yükü,su yükü,tank yükü,merdiven yükü,döşeme yükü belirlenmiştir. Su kulesiyapısında bulunan dikdörtgen tank SAP 2000 programında eşdeğer kütle yay sistemi modeli şeklinde tasarlanmıştır. İçi sıvı dolu tank rijit olarak ele alınmış ve tankın içindeki sıvının deprem etkisi altındaki dinamik davranışı x ve y doğrultuları için incelenmiştir. Üçüncü bölümde, belirlenen yüklerin ve deprem yüklerinin kombinasyonları oluşturularak analiz yapılmıştır. Deprem yükünden dolayı yük kombinasyonlarında azaltma yapılmıştır. Dördüncü bölümde deprem analizi için modların süperpozisyonu yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca sonucun güvenilir olması açısından eşdeğer deprem yükü yöntemine göre de hesap yapılmıştır. Her iki yöntem sonucunda elde edilen taban kesme kuvvetleri karşılaştırılmıştır .Modların süperpozisyonuna göre elde edilen sonuçlara göre hesaplar yapılmıştır. Beşinci bölümde, en elverişsiz yükleme durumuna göre belirlenen kesit tesirleri değerleri kullanılarak boyutlandırma yapılmıştır. Taşıyıcı sistemin boyutlandırılmasında TS 498 den yararlanılmıştır. Kolonlarda ve kirişlerde HE-A profilleri, düşey çaprazlarda U profilleri yatay çaprazlarda korniyerler kullanılmıştır. Altıncı bölümde birleşim ve detay hesabı yapılmıştır. Birleşim hesabı yapılırken boyutlandırma sonucu elde edilen kesitler(profiller) ve SAP 2000 analiz sonuçlarında elde edilen kesit tesirleri kullanılmıştır. Yedinci ve son bölümde temel hesabı yapılmıştır. Temel mafsallı kolon ayağı olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak su kulesi yapısına deprem yükü ve diğer yükler etkitilerek analiz yapılmış ve elde edilen değerlere göre boyutlandırma yapılmıştır.
The basic objective of this study prepared as an MSc Degree thesis is to perform seismic analysis on and dimension the water tower construction. In the first chapter, which is the introduction the subject has been defined in general and information has been provided on the subject of the thesis. In the first section, the geometrical form of the water tower was entered in the computer. In the second chapter, the wind load, snow load, water load, tank load, staircase load and flooring load were defined, which are necessary for calculating the system. The rectanguler tank within the structure of the water tower has been designed in the form of an equivalent mass arch system in SAP 2000 software. The liquid filled tank was taken as a rigid structure and the dynamic behavior of the liguid within the tank was examined for x and y directions. In the third chapter, analysıs was performed by creating combinations of the specified loads and seismic loads. Load combinations were reduced due to seismic load. In the fourth chapter, mode superposition method was used for seismic analiysis In addition, calculation was made also according to equivalent seismic load method in terms of reliability of the result. Base shearing forces obtained by moth methods were compared.Calculation was made according to results obtained by mode superposition In the fifth chapter, the tower was designed using cross sectional effect values defined according to most unfavorable loading conditions. TS 498 standard was used to design the bearing system. HE-A profiles were used in columns and girders, U profiles in vertical rails and angles in horizontal rails. In the sixth chapter, junctional and detail calculations were made.Cross sections (profiles) obtained as the result of designing and cross sectional effects which are the results of SAP 2000 analysis were used for junctional calculation Foundational calculations were made in the seventh and final chapter The foundation was designed as articulated column base Finally, the analysis was performed by acting seismic and other loads on the structure of the water tower which was designed based on values obtained as specified above.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Su kulesi, tank, deprem, boyutlandırma, Water Tower, Tank, Seismic, Designing
Alıntı