Sürdürülebilirlik Kavramı Ve Mimari Form Üzerindeki Etkisi.

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ekim, Derya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sürdürülebilirlik kavramı, mimari anlayış içinde değerlendirildiğinde öncelikle çevresel etkilerin kontrolünü ifade eder. Ekolojik tasarım doğrultusunda, sürdürülebilirlik kavramına ait değerlerin kavranması tez kapsamında önemlidir. Tez çalışmasının amacı, sürdürülebilir mimarinin tanımlanan değerler üzerinden okunması ve estetik yönünün değerlendirilmesi. Sürdürülebilir Mimariyi anlamak için, ekolojik sorunların başlangıcı sayılan Endüstri Çağının mimarisi olan Modern hareketin yeniden sorgulanması gerekir. Çalışma kapsamında bir yöntem olarak beliren bu yaklaşım tezin tamamında korunmaya çalışılmıştır. Modern hareket ile karşılaştırmalı bir bakışla irdelenen Sürdürülebilir hareket, böylece hem kendi konumunu net bir biçimde belirler hem de güçlendirir. Diğer yöntemsel bir yaklaşım ise, sürdürülebilirlik kavramının mimari form üzerindeki etkilerini yersel, kültürel, iklimsel, teknolojik ve doğanın değerleri üzerinden okunmaya çalışılmasıdır. Çalışmanın sonucu, Sürdürülebilir Mimari form, farklı yaklaşımların estetiğe yüklediği farklı anlamları açığa çıkarır. Bununla birlikte, yerel ve evrensel, kültürel ve teknolojik, yapay ve doğal (mimari ve doğa) olanın birarada olmasını gerektirir. Hem ekolojik sorumluluğunu yerine getiren hem de arkasındaki ekolojik bilincin ifadesini sembolize eden mimari, ideolojik bir ifade taşır.
Sustainable concept priority is expressed the control of environment effects if it has been thought of architectural notion. Through ecological design, the values of sustainable concept have been important in this study. The aim of study is to understand sustainable architecture on defining values and asset its aesthetic effect. For understanding sustainable architecture is to necessary requestioned Modern Movement being the begining of the Industrıal age. In contex of study, this view is a metod is protected during whole of thesis. Sustainable movement is considered opposite of Modern movement. Meaning of sustainability concept on architectural form, landscape, cultural, climatic, technologic and natural values effects is another approach. Conclusion of the study is to find out various meaning that various approach give to aesthetic. Nevertheless, it requires integration of local and global, cultural and technologic, artificial and natural. Either ecological responsibility or ecological notion present ideologic expression in sustainable architecture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilirlik, ekoloji, doğa, kültür, alternatif teknoloji, enformasyon teknolojisi, form, estetik ifade., Sustainability, ecologic architecture, nature, culture, alternative technology, re-cycle, enformatin technology, form, aesthetic expression.
Alıntı