Mevcut Betonarme Bir Binanın Deprem Performansı Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-22
Yazarlar
Akgül, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Bursa’da mevcut 7 katlı, perde-çerçeve sistemli betonarme bir bina ele alınmış ve DBYBHY–2007’ye göre konut tipi yapılar için öngörülen “Can Güvenliği” performans seviyesi araştırılmıştır. Yapının doğrusal elastik performansını belirlemek için; betonarme taşıyıcı elemanlara ait eğilme momenti ve normal kuvvet kapasiteleri, mevcut malzeme dayanımları ve donatı miktarlarına göre hesaplanmış, deprem etkileri göz önüne alınarak her bir eleman üzerinde oluşacak hasar seviyeleri belirlenmiş ve yapının hangi performans düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Yapının doğrusal elastik olmayan performans düzeyini belirlemek için ise betonarme taşıyıcı elemanlarda oluşması beklenen yerlere plastik mafsallar atanmış ve “tepe yerdeğiştirmesi-taban kesme kuvveti” eğrisi elde edilmiştir. Bu eğri daha sonra “modal yerdeğiştirme-modal ivme” eğrisine dönüştürülerek yapının hedef tepe yerdeğiştirmesi elde edilmiş, hedef tepe yerdeğiştirmesi elde edilinceye kadar itme analizi tekrar edilmiştir. Tüm kesitler için elde edilen beton ve donatı birim şekildeğiştirme istemleriyle plastik dönme istemleri karşılaştırılarak, kesitlerdeki hasar düzeyleri tespit edilmiş ve yapının hangi performans düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda yapının “Can Güvenliği” performans seviyesini karşılamadığı görülmüştür. Bunun üzerine mevcut yapı için bir güçlendirme önerisi sunulmuştur. Güçlendirilmiş yapının performansı Statik İtme Analizi yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve söz konusu binanın “Can Güvenliği” performans seviyesini karşıladığı görülmüştür.
In this study, “Life Safety” performance requirement of existing 7 story building located in Bursa was investigated to the life safety requirements specified by DBYBHY–2007 for residential building. To determine linear elastic performance level of the structure, axial force and bending moment capacity of each member of structural system was calculated by taking the material characteristics of existing structures into account. Then damage level of each member was determined considering earthquake loads and determined the structure’s performance level. To determine linear inelastic performance level of the structure, plastic hinges were assigned expected areas in each member of structural system so that the “displacement-base reaction” curve obtained. This curve were transformed in the “spectral displacement-spectral acceleration” curve and static pushover analyze were repeated to get the target peak displacement. In section analysis, the correlation between member strain demand and plastic hinge rotation demand, is investigated to determine reinforced concrete member component damage and obtained the structure’s performance level. Consequently, it is shown that the structure can not satisfy the life safety performance level requirements. Thus, retrofitting for the existing structure is suggested. The seismic performance level of the reinforced structure is determined using Static Pushover Analysis and it is shown that the structure can satisfy the life safety performance level requirements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Deprem performansı, Performans düzeyi, Can güvenliği, Doğrusal elastik yöntem, Hasar düzeyi, Statik itme analizi, Plastik mafsal, Güçlendirme., Seismic performance, Performance level, Life safety, Linear elastic method, Damage level, Static pushover analysis, Plastic hinge, Reinforcement.
Alıntı