Sayısal Bir Endüstri Analizi Modeli Geliştirilmesi Ve Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yalınkılıç, Faysal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Rekabet stratejisinin gücü bir kurumu çevresi ile ilişkilendirmesinden kaynaklanmaktadır. Bir kurumun ilişki içerisinde olduğu çevre her ne kadar çok geniş bir biçimde ele alınabilirse de, kurumu temel de etkileyen çevre endüstriyel çevresidir. Endüstriyel çevre, endüstrideki rekabeti ve kurumun uygulayacağı stratejileri etkileyen en önemli etkendir. Rekabet stratejisinin amacı, kurumun Porter’ın endüstriyi etkileyen beş kuvvetine karşı kendini en iyi savunabileceği bir yer edinmesini veya endüstriyi etkileyen beş kuvveti kendi lehine olacak şekilde etkilemesini sağlamaktır. Bu çalışma bir kurumun endüstriyi kapsamlı bir şekilde analiz etmesini, endüstrinin geleceğine yönelik projeksiyonlar yapabilmesini, endüstrideki rakiplerini ve kendi durumunu rakipleriyle karşılaştırabilmesini, tüm bu verileri sayısal sonuçlara dönüştürüp uygun bir rekabet stratejisi oluşturması amacına yöneliktir. Bu çalışmanın endüstri analizine esas katkısı değerlendirme tablolarıdır. Değerlendirme tabloları sayesinde model tamamıyla sayısal bir biçime dönüşmektedir. Bu tablolar herhangi bir veriyi karşılaştırılabilir, işlenebilir ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilir bir şekle dönüştürmektedir. Böylesine kapsamlı bir çalışma, ciddi düzeyde veriye ulaşabilmekle doğrudan ilişkilidir. Endüstri analizinin en önemli ve en zor kısmını veri toplama kısmı oluşturmaktadır.Bu çalışmada, endüstrideki 176 kurum incelendi. Endüstrideki segmentlerin analizi sonucunda, segmentler çekicilik düzeylerine göre sıralandı ve temel strateji önerilerinde bulunuldu.
The essence of formulating competitive strategy results from relating a company to its environment. Although the relevant environment is very broad, the key aspect of the firm’s environment is the industry or industries in which it competes. Industry structure has a strong influence in determining the competitive rules of the game. The goal of competitive strategy for a firm in an industry is to find a position in the industry where the company can best defend itself against Porter’s five competitive forces or can influence them in its favor. This study presents a comprehensive framework to help a firm analyze its industry as a whole and predict the industry’s future evolution, to understand its competitors and its own position, and to translate this analysis into a competitive strategy for its business. The main contribution of this study is evaluation tables. These tables make the model quantitative and complete inadequacy of the previous models. The evaluation tables are like a converter, which converts any value to the comparable, computable, and understandable values. A comprehensive analysis of an industry and its competitors requires a great deal of data. In the study, 176 training and consulting institutions have been investigated. All segments in the industry are evaluated through the evaluation tables. Attractive segments in the industry are ordered according to their attractiveness level and simple strategies that should be followed are formulated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Rekabet Stratejisi, Endüstri Analizi, Endüstri Segmentasyonu, Competitive Strategy, Industry Analysis, Industry Segmentation
Alıntı