İstanbul'un kentsel kimliği ve değişimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993-07-07
Yazarlar
Örer, Güçlü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
İstanbul'un Kentsel Kimliği ve Değişimi isimli tezin amacı, İstanbul kentinin kentsel kimliğini ortaya çıkarmak, bu kimlikteki belli bir zaman aralığı içindeki değişimi saptamak ve günümüzde varolan son durumu değerlendirmektir. Tez altı bölümden oluşmaktadır ve her bölüm de kendi içinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Birinci bölümde tezin genel kapsamı anlatılmış ele alınan kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, yerleşmelerin temel unsuru olan "İnsan-Çevre Sistemi" hakkında bilgi verilmiş ve bu sistemin işleyişi, algılanışı ve değişimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde kent ve kent kimliği üzerinde durulmuş, kent yerleşiminin özellikleri, kentsel kimliği oluşturan bileşenler ve kimlikteki değişime neden olan etmenler hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, üçüncü bölümde yapılan kentsel kimlik açılımı doğrultusunda İstanbul'un kentsel kimliğini oluşturan bileşenler tarihi süreç içinde incelenmiş ve bileşenlerin yapısında meydana gelen değişim tespit edilmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde, İstanbul'un kentsel kimliğinde yakın zamanda oluşan değişimlerin siluet ve sokak ölçeğinde görsel olarak değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Altıncı bölümde, hem tezin genelinde, hem de yapılan görsel araştırma çalışmasının sonunda ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1993
Anahtar kelimeler
İstanbul, İstanbul'un kentsel kimliği, Kent kimliği
Alıntı