Besi Tavuğu Kümes Atıklarının Farklı Katkı Malzemeleriyle Aerobik Kompostlaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Tanuğur, Işıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada kümes atıklarının farklı katkı malzemeleriyle kompostlaşabilirliği incelenmiştir. Tavuk atıkları su muhtevasını ayarlamak ve nütrient kaybını azaltmak için klinoptilolit, sepiyolit, pomza ve manyezit mineralleri ile belirli oranlarda karıştırılmış ve işletme parametreleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında aerobik kompostlaştırma için toplam 200 litre hacimli 4 reaktör kullanılmıştır. Homojenliği sağlamak ve gerektiğinde su ilave etmek için atıklar belirli periyotlarla reaktör dışına alınarak karıştırılmış ve tekrar reaktörlere yerleştirilmiştir. Çalışma periyodu süresince sıcaklık, pH, su muhtevası, organik madde, azot ve fosfor parametreleri izlenmiştir. Elde edilen verilerden tavuk atıklarının kullanılan katkı/gözenek malzemeleriyle kompostlaşabilirliği belirlenmiş olup, son ürünlerin tarımda kullanılabilmesi için ağır metaller ve patojen mikroorganizmalar açısından standartları sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Bütün reaktörlerde elde edilen ürünlerin standartları sağladığı tespit edilmiştir. Doğal ve ucuz katkı/gözenek malzemelerinin kullanılmasıyla tavuk atıkları daha etkin bir biçimde kompostlaştırılabilmekte ve böylece önemli derecede çevre kirliliğine yol açan kümes atıklarının bertaraf edilmesi mümkün olmaktadır.
In this study, composting of broiler waste with different amendments/bulking agents was investigated. To adjust moisture content and decrease nutrient loss, broiler waste was mixed with clinoptilolite, sepiolite, meerschaum and pomza in specific ratios. In this study, 4 reactors with 200 liter effective volume were used for aerobic composting. To provide homogenity and to add water if needed, wastes were unloaded from the reactor, mixed and then reloaded on periodically. In this period; samples were taken for temperature, pH, moisture content, organic matter, nitrogen and phosphorus determination. From these datas, composting of poultry manure with various amendments/bulking agents was determined; in order to use the products in agriculture, heavy metal and pathogen content was investigated and it was found that all the products satisfied the standards. In this study, it was shown that composting of poultry manure with natural and cheap amendments/bulking agents was possible. Therefore it will be possible to dispose of poultry manure which have detrimental effects on environment in an effective way.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tavuk atıkları, kompostlaştırma, katkı/gözenek malzemeleri, Broiler waste, composting, amendment/bulking agent
Alıntı