Örgütsel Satınalma Davranışı Ve Etkili Faktörler: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Göçener, Serdar Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Günümüzde globalleşmenin etkisiyle artan örgütsel pazarlar, tedarikçi firmalarla örgütsel satın almacılann rekabetçi çevredeki mücadeleleri sonucunda hızla gelişmektedir. Bu gelişim sırasında da örgütsel satın alma süreci ortaya çıkmıştır. Bu süreç kendisine etki eden birçok faktör ve kendi içinde değişik rollere sahip birey ve birimler tarafından oluşturulur. Bu tezde ikinci bölümde, örgütsel pazarlar ve örgütsel satın alma kavramları başlığı altında, örgütsel satın alma süreci, türleri ve bu süreçte yer alan rollere değinilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde ise, örgütsel satın alma modelleri ile örgütsel satın almayı etkileyen faktörler gruplandırılarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, Türk inşaat sektöründeki önde gelen firmaların satın alma davranış süreci ve bu süreci etkileyen faktörler üzerinde durulup, ortak bir model çıkarılmıştır. Beşinci bölümde ise, araştırma ile ilgili olan genel sonuç ve öneri kısımları bulunmaktadır.
In recent years, the organizational markets that grow up with the help of globalization, develop very strongly by the effects of buyers which struggle in competitive environment. During this development period, a new term "Organizational Buying Process" occurs. This process is performed by the departments having different roles and the outer factors such as environment, individual and group. In second section, under the topic of organizational markets and the organizational buying; organizational buying process, types and the roles that take place in the process have been examined. In third section, organizational buying models and the facts that effects an organizational buying have been groupped under special parts and explained. The fourth section has been made upon the leading Turkish Construction Companies about their organizational buying process. After the instruments that have pressure on the process were marked, a common model of their organizational buying model has been formed. General result and advices about the main topic of the thesis has been made in the last section. IX
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
İşletme, Satınalma davranışı, Tedarikçi değerlendirme, Tedarikçiler, Örgütsel Pazar, Örgütsel satınalma, İnşaat sektörü, Business Administration, Purchasing behavior, Supplier evaluation, Suppliers, Organizational market, Organizational buying, Construction sector
Alıntı