Konut Alanında Endüstrileşmenin Sorunları Ve Geleceği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ercan, Şenol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, konut alanında endüstrileşmenin sorunları ve çözüm olanakları araştırılmıştır. Endüstrileşmenin gelişimi, endüstrileşmiş sistemler ve yaklaşımlar incelenmiştir. Nüfus artışı, göç, doğal afetler ve savaşlardan dolayı konuta sürekli bir ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve üretimde hız, kalite ve ekonomiye ulaşmak için endüstrileşmiş yapım teknolojilerini kullanmak zorunludur. Fakat bu sistemlerin kullanımını engelleyen bir takım sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle sorunların çözümü için bugün ve gelecekte yapılması gereken çalışmalar araştırılmıştır. Yeni yapım teknolojileri geliştirilmesinin önemi anlatılmıştır. İleriye dönük çalışmaların planlama ilkeleri açıklanmıştır. Uygun yapım teknolojilerinin seçiminde kullanılması gereken değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Endüstrileşmiş yapım teknolojilerinin konut yapımında yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla devlet, kamu kuruluşları, özel sektör ve öğretim kurumlarının birlikte çalışması gerektiği saptanmıştır.
In this study problems and solution possibilities of industrialization in housing are researched. Development of industrialization, industrial systems and approaches are examined. Houses has been needed permanently because of increase in population, migration, natural hazards and wars. Industrial production technologies must be used to answer the necessities of velocity, quality and economy in housing constructions. But there are some problems to obstruct the using of industrial systems. Because of that, for solving problems, today and future works are researched in this thesis. Importance of developing principles new construction technologies are described. Planning principles are explained for working future. Evaluation criterions are defined to choose suitable production technologies. Industrial production technologies have to be used widely in housing construction. That’s why the government, public utilities, private enterprise and education associations and foundations have to study together harmoniously.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Endüstrileşmiş yapım sistemleri, konut, değerlendirme kriterleri, Industrial production systems, housing, evaluation criterions.
Alıntı