Umut Veren Çekim Noktaları Olarak Kırsal Alanlar: Sürdürülebilir Kırsal Gelişme Senaryoları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-24
Yazarlar
Gulumser, Aliye Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, “Kırsal alanlar sürdürülebilirlik ve sürekliliklerini devam ettirirken aynı zamanda çekim noktaları olabilirler mi?” sorusuna cevap vermeye çalışmaktadır. Bu soruya cevap verebilmek üzere çalışma ekonomik çeşitlilik sağlama yönünde kırsal alanlardaki olanakları irdelemeyi ve sürdürülebilir kırsal gelişme senaryoları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ve çağdaş bir sürdürülebilir kırsal gelişme yaklaşımı kapsamında çalışma, sürdürülebilir kırsal gelişme tartışmaları ile kırsal alanlarda yakın geçmişte meydana gelmiş değişimlerin yarattığı karmaşık durumu aydınlatmak üzere çoklu yöntem çözümleme tekniklerini uygulamaktadır. Çalışmada kullanılan veri ve bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisi, Dünya Bankası, ve Gıda ve Tarım Örgütü veri bankaları gibi farklı kaynaklara ve Türkiye ile Avrupa’daki kırsal yerleşimlerde yapılan saha araştırmalarına dayanmaktadır. Çalışmanın sonuçları, Avrupa ile Türkiye arasındaki farklılıkların yanı sıra Avrupa’da aynı coğrafyadaki kırsal yerleşmeler arasındaki farklılıkları ve çok çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Sonuçlar, sosyal çevrenin ve yerelliğin kırsal çevrede ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca ortaya konan kırsal çekim noktası senaryolarının sonuçları da, kırsal yerleşme sakinlerinin yenilikçi bir gelecek için katılımcı olma ve süreçte etkin bir rol almayı istediklerini ancak uygulamada sorun yaşandığını göstermektedir. Bu durum, gelecekteki araştırma gündemini, bu senoryaların nasıl gerçekleştirilebileceği ve işlevselleştirilebileceği olarak ortaya koymaktadır.
In this study, we tried to answer the question: Can rural areas be hot spots while maintaining their sustainability and continuity? To answer this question, this study aims to explore and analyse the opportunities for economic diversity in rural areas and to develop sustainable rural development scenarios. In order to reach our aim and to enlighten the conflict on sustainable rural development and the impacts of recent changes, the study offers a contemporary approach on sustainable rural development by using the multi-method while using a wide range of analysis techniques. The data and information used in this study are obtained from different sources, i.e. Statistical office of European communities, Turkish statistical office, the World Bank and the food and agricultural organisation and also from the field surveys conducted in European and Turkish villages. The results of our study showed the differences among villages in Europe and Turkey while showing also the heterogeneity of villages even they are in the same geographical area. The results also showed the importance of social systems and locality systems in the rural environment. According to our findings, rural inhabitants are enthusiastic about innovative futures and they want to have an active role in such futures. Furthermore, the future research agenda can be on how to operationalize and implement rural hot spot scenarios to be real.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kırsal alanlar, sürdürülebilir kırsal gelişme, sürdürülebilirlik, Rural areas, sustainable rural development, sustainability
Alıntı