Bulonlu Çelik Kolon Kiriş Birleşim Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-11
Yazarlar
Şenyuva, Gökçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bulonlu çelik kolon kiriş birleşimi FEMAP NX NASTRAN sonlu elemanlar programında modellenmiş ve birleşimin plastik moment kapasitesinin, malzemeye bağlı olarak değişim gösterdiği gözlenmiştir. Depreme dayanıklı taşıyıcı sistem boyutlandırma yaklaşımı, büyük depremlerde çerçeve elemanlarında elastik olmayan davranışa izin vermektedir. Deprem hareketinin enerjisi bu lineer olmayan deformasyon ile harcanır. Birleşimde lineer olmayan deformasyonun yeterli miktarda oluşabilmesi ve güvenli olarak gerçekleşebilmesi için; FEMAP NX NASTRAN programında modelleme yapılırken; birleşim elemanları plastik teoriye göre tasarlanmıştır. Birleşimlerin yeterince rijit olabilmesi için plastik mafsalın, birleşimden belli mesafe uzaklıkta ve kiriş üzerinde oluşması beklenir. Araştırılan birleşimde; plastik mafsal, kiriş üzerinde ve gerekli görülen uzaklıkta oluşmuştur. Plastik mafsalın oluştuğu yer Fema Raporları ile uyumludur. Kolon kiriş birleşimi farklı malzemeler kullanılarak analiz edilmiş ve birleşimin plastik dönme kapasitesi araştırılmıştır.
In this study, bolted steel beam-column connection is modelled with FEMAP NX NASTRAN finite elements analysis program. And it is obtained that, plastic moment of the connection is changing by material. Earthquake Resistant Structural System Design Methodology allows inelastic behavior in large earthquakes. The energy of earthquake is absorbed with this inelastic deformation. When modelling with FEMAP NX NASTRAN, steel connections are designed and evaluated as per plastic theory to have an adequate and secure inelastic deformations. In order to provide a rigid connection, the plastic hinge needs to form away from the beam connections. In this study, the plastic hinge is formed on beam with sufficient distance away from the connection. The location of plastic hinge is suitable with Fema Reports. Beam-column connections are analyzed using various types of materials, and the plastic rotation capacities are being examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Bulonlu birleşim, Kiriş kolon birleşimi, NASTRAN, Sonlu elemanlar analizi, Bolded Connection, Beam-Column Connection, NASTRAN, Finite Elements Analysis
Alıntı